en en

Algoritmus pre stanovenie BRIBIDu a BRIBORu

Algoritmus pre stanovovanie BRIBIDu a BRIBORu
  1. BRIBID a BRIBOR sa vypočítava z kotácií referenčných bánk predstavujúcich aktuálne kótované sadzby k 11. hodine bežného dňa.
  2. BRIBID a BRIBOR sa stanovuje za obdobia 1 deň, 7 dní, 2 týždne, 1, 2, 3, 6, 9 a 12 mesiacov. BRIBID a BRIBOR sa nestanovuje v prípade, že niektorú z uvedených lehôt kótuje menej ako tri z referenčných bánk.
  3. BRIBID a BRIBOR sa vypočítava ako nevážený aritmetický priemer pri odstránení najvyššej a najnižšej kótovanej hodnoty pre každé kótované obdobie.
  4. Hodnoty BRIBIDu a BRIBORu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
  5. Referenčné banky sú povinné svoje aktuálne kótované sadzby zverejňovať na stránkach REUTERS, odkiaľ sú automaticky spracované agentúrou REUTERS k 11,00 hod.
  6. Agentúra REUTERS zverejňuje aktuálne sadzby na stránke BRIBOR 01 a na aplikáciách TELERATE na stránkach (45712 Slovensko, 45713 BRIBOR). NBS zverejňuje BRIBOR na stránke NBSK 07 v REUTERS bezprostredne po zafixovaní agentúrou. V dennej tlači bývajú sadzby zverejnené nasledujúci deň.