en en

Informácia pre verejnosť o podmienkach vykonávania cezhraničných prevodov Národnou bankou Slovenska

Informácia pre verejnosť o podmienkach vykonávania cezhraničných prevodov Národnou bankou Slovenska

Tieto informácie sú v súlade so zákonom č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Podmienkami Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 na vykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska, Podmienkami Národnej banky Slovenska zo dňa  29. októbra 1997 na vykonávanie platobného styku v slovenských a českých korunách s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska a Rozhodnutím Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska pre vedenie devízových bežných účtov a devízových termínovaných účtov klientov.

 1. Národná banka Slovenska vykonáva pre svojich klientov cezhraničný prevod (ďalej len „prevod“), ktorým sa rozumie
  1. prevod v slovenskej mene alebo v cudzej mene medzi vykonávacou inštitúciou príkazcu a vykonávacou inštitúciou príjemcu, ak je suma prevodu určená príkazcom na prevod zo Slovenskej republiky do iného štátu, z iného štátu do Slovenskej republiky alebo z iného štátu do ďalšieho štátu cez Slovenskú republiku,
  2. prevod v cudzej mene medzi vykonávacou inštitúciou príkazcu a vykonávacou inštitúciou príjemcu, ak nejde o prevod podľa  písm. a) a ak sa prevod vykonáva prostredníctvom sprostredkujúcej korešpondenčnej banky,
  3. prevod v cudzej mene medzi vykonávacou inštitúciou príkazcu a vykonávacou inštitúciou príjemcu, ak nejde o prevod podľa  písm. a) a ak sa prevod nevykonáva prostredníctvom sprostredkujúcej korešpondenčnej banky, ani v rámci platobného systému v Slovenskej republike.
 2. Podmienkami na vykonanie prevodu je odovzdanie prevodného príkazu Národnej banke Slovenska v stanovených lehotách a peňažné krytie sumy prevodu. Prevodný príkaz musí obsahovať všetky povinné náležitosti stanovené vo vyššie uvedených podmienkach Národnej banky Slovenska.
 3. Národná banka Slovenska odpíše sumu prevodu z účtu príkazcu
  1. vedeného v slovenskej mene
   • v deň, keď príkazca určí deň odpísania prevodu zo svojho účtu,
   • v deň prevzatia, prípadne nasledujúci deň po dni prevzatia prevodného príkazu, keď príkazca v prevodnom príkaze neurčí deň, kedy má byť suma prevodu odpísaná z jeho účtu,
  2. vedeného v cudzej mene najneskôr do troch bankových pracovných dní po dni prevzatia prevodného príkazu,
  3. vedeného v cudzej mene s požiadavkou úhrady v slovenskej mene najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia prevodného príkazu, ak príkazca predloží prevodný príkaz do 11.00 hodiny a neurčí iný deň účinnosti prevodného príkazu.
 4. Suma prevodu je odpísaná z účtu Národnej banky Slovenska, ak je účet príkazcu vedený
  1. v slovenskej mene, najneskôr do štyroch bankových pracovných dní po dni odpísania sumy prevodu z účtu príkazcu (deň pracovného voľna v inštitúcii, ktorá sa podieľa na uskutočnení prevodu sa do bankového pracovného dňa  nezapočítava),
  2. v cudzej mene, spravidla v deň odpísania prevodu z účtu príkazcu.
 5. Poplatky, ktoré príkazca platí Národnej banke Slovenska za uskutočnenie prevodov sú uvedené v sadzobníkoch cien Národnej banky Slovenska.
 6. Reklamácie súvisiace s vykonávaním prevodov prijíma každý organizačný útvar Národnej banky Slovenska, ktorý zabezpečuje vykonávanie prevodov. Národná banka Slovenska rozhodne o oprávnenosti reklamácie pri prevode do šiestich mesiacov od prijatia reklamácie vo forme písomnej žiadosti.
  Za reklamáciu nie je považovaná žiadosť klienta o doplnenie alebo zmenu údajov prevodného príkazu, žiadosť o identifikáciu príkazcu platby, žiadosť o sprostredkovanie vrátenia prevodu v dôsledku chyby klienta a ďalšie žiadosti, ktoré nemajú súvislosť s preverovaním správnosti vykonania prevodu.
  Náklady spojené s oprávnenou reklamáciou uhrádza Národná banka Slovenska.
  Po zriadení stáleho rozhodcovského súdu, bude tento inštitút príslušný rozhodovať spory z platobného styku medzi Národnou bankou Slovenska a jej klientom.
 7. Národná banka Slovenska používa pri uskutočňovaní prevodov výmenné kurzy stanovené Národnou bankou Slovenska.
 8. Za porušenie povinnosti pri uskutočňovaní prevodu podľa zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je zodpovedná vykonávacia inštitúcia ani sprostredkujúca inštitúcia, ktorá preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť alebo postupom podľa osobitného predpisu. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť vykonávacej inštitúcie príkazcu sa považuje nedodržanie lehoty na vykonanie cezhraničného prevodu z takých dôvodov na strane sprostredkujúcej inštitúcie, ktoré nastali nezávisle od vôle vykonávacej inštitúcie príkazcu a ktoré neboli spôsobené okolnosťami sprostredkujúcej inštitúcie podľa osobitného predpisu.
 9. Lehoty na vykonanie prevodu
  1. v cudzej mene a v slovenskej mene v rámci Národnej banky Slovenska je suma prevodu pripísaná na účet príjemcu v deň odpísania sumy prevodu z účtu príkazcu,
  2. v EUR, GBP, AUD, JPY, NOK, CHF, SEK a USD je suma prevodu pripísaná na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu spravidla nasledujúci deň po dni odpísania sumy prevodu z účtu Národnej banky Slovenska, ak je prevodný príkaz obdržaný do času uzávierky pre prevody v danej mene,
  3. v slovenskej mene je suma prevodu pripísaná v prospech vykonávacej inštitúcie príjemcu najneskôr bezprostredne nasledujúci bankový pracovný deň po dni odpísania sumy prevodu z účtu príkazcu,
  4. ak je prevod určený v prospech účtu príjemcu v Národnej banke Slovenska, je suma prevodu pripísaná na účet príjemcu najneskôr nasledujúci bankový pracovný deň po dni pripísania sumy prevodu na účet Národnej banky Slovenska, ak sa príjemca a Národná banka Slovenska nedohodli na inej lehote, za predpokladu, že Národnej banke Slovenska boli doručené všetky náležitosti potrebné na pripísanie sumy prevodu na účet príjemcu.

Národná banka Slovenska