en en

Pravidlá pre výpočet referenčnej úrokovej sadzby SKONIA

Pravidlá pre výpočet referenčnej úrokovej sadzby SKONIA

Národná banka Slovenska vydáva pravidlá pre výpočet referenčnej úrokovej sadzby SKONIA, ktoré nadobúdajú platnosť dňom 1.9.2002.

§ 1
Vymedzenie pojmu

 1. Pod pojmom „Referenčná banka“ sa rozumie banka, ktorej bol pridelený štatút referenčnej banky,
 2. pod pojmom „SKONIA“ (SlovaK OverNight Index Average) sa rozumie vážený priemer úrokových sadzieb všetkých O/N depozít uložených referenčnými bankami na medzibankovom trhu.

§ 2
Výpočet referenčnej úrokovej sadzby SKONIA

 1. Referenčnú úrokovú sadzbu SKONIA vypočítava a zverejňuje NBS na základe údajov dodaných referenčnými bankami.
 2. Referenčné banky sú povinné dodávať NBS pre výpočet referenčnej úrokovej sadzby SKONIA:
  1. celkový objem nezaistených O/N depozít uložených referenčnými bankami, kde protistrana je komerčná banka, alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom na území Slovenska,
  2. priemernú sadzbu O/N depozitných úložiek realizovaných v daný pracovný deň do 13,00 hod., resp. do uzatvorenia clearingu.
 3. Referenčné banky sú povinné uvedené informácie nahlásiť NBS do 13,30 hod. (resp. 30 min. po uzávierke clearingu).
 4. Objem nahlásených obchodov sa zaokrúhľuje matematicky na celé milióny Sk,- a priemerná úroková sadzba sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.
 5. Hodnota referenčnej úrokovej sadzby SKONIA sa vypočítava ako vážený priemer úrokových sadzieb dodaných referenčnými bankami, zaokrúhlený na dve desatinné miesta, pričom váhami sú objemy depozít, uložených jednotlivými referenčnými bankami.
 6. Hodnota referenčnej sadzby SKONIA je po jej zverejnení konečná.

§ 3
Zverejňovanie a dostupnosť hodnôt referenčnej úrokovej sadzby SKONIA

Hodnota úrokovej sadzby SKONIA za daný deň a objem depozitných úložiek sa zverejňuje po 14,00 hod v systéme REUTERS na stránkach Národnej banky Slovenska a na internete na https://nbs.sk/ v  časti Finančné trhy o 16,15 hod.