en en

Štatút referenčných bánk na medzibankovom peňažnom trhu

Slovenské komerčné banky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska v záujme rozvoja finančného trhu, osobitne medzibankového peňažného trhu, a to predovšetkým spoľahlivého stanovovania oficiálnych úrokových sadzieb BRIBOR, dohodli sa na ustanovení tohto Štatútu referenčných bánk. Referenčnou bankou sa rozumie každá komerčná banka so sídlom v Slovenskej republike, spĺňajúca nižšie uvedené podmienky tohto Štatútu.

§ 1
Úvodné ustanovenia

Štatút referenčných bánk (ďalej len “Štatút“) na medzibankovom peňažnom trhu stanovuje:

 1. podmienky, po plnení ktorých Národná banka Slovenska udeľuje bankám štatút referenčnej banky na medzibankovom peňažnom trhu.
 2. práva a povinnosti referenčných bánk na medzibankovom peňažnom trhu.

§ 2
Všeobecné ustanovenia

 1. Pre účely týchto pravidiel sa pod následne uvedenými pojmami rozumie:

1.1. „Aktuálne kótovaná cena“ je záväzná cena, ktorú banka na požiadanie oznámi inej banke a za ktorú je banka ochotná kúpiť alebo predať produkt medzibankového peňažného trhu.

1.2. „Verejne kótovaná cena“ je verejne oznamovaná úroveň ceny, za ktorú je banka ochotná kúpiť, alebo predať produkt medzibankového peňažného trhu prostredníctvom informačného systému Reuters.

1.3 „BRIBID“ (Bratislava Interbank Bid Rates) je fixing úrokových sadzieb na trhu medzibankových depozít, ktorý sa vypočítava z kotácií referenčných bánk pre nákup depozít, podľa  „Algoritmu pre stanovovanie úrokovej sadzby BRIBID a BRIBOR“ (ďalej len “Algoritmus“), ktorý je prílohou č.1 „Dohody o činnosti referenčnej banky na medzibankovom peňažnom trhu s NBS“ (ďalej len “Dohoda“).

1.4 „BRIBOR“ (Bratislava Interbank Offered Rates) je fixing úrokových sadzieb na trhu medzibankových depozít, ktorý sa vypočítava z kotácií referenčných bánk pre predaj depozít podľa  Algoritmu.

 1. Stretnutia referenčných bánk sa členia na vyhodnocovacie, pracovné a výročné.

2.1. Vyhodnocovacie stretnutia sa uskutočňujú v mesiacoch apríl a október a za ich organizačné zabezpečenie zodpovedá NBS. Hlavnou náplňou vyhodnocovacieho stretnutia je zhodnotiť činnosť referenčných bánk, ich postavenie na trhu a vyhlásenie skupiny referenčných bánk na ďalšie obdobie, platné od prvého dňa  nasledujúceho mesiaca.

2.2. Pracovné stretnutie sa môže uskutočniť na podnet ktorejkoľvek referenčnej banky, resp. NBS, a nemá pravidelný charakter. Pracovné stretnutie zvolané zo strany referenčnej banky musí mať definovaný program a ostatní účastníci stretnutia musia byť o programe informovaní najmenej 5 pracovných dní vopred. NBS si vyhradzuje právo zvolávať pracovné stretnutia operatívne, bez bližšie určeného programu.

2.3. Výročné stretnutie zvoláva a organizuje NBS raz ročne, spravidla v mesiaci december. Hlavnou náplňou tohto stretnutia je obvykle zhodnotenie uplynulého roka a oboznámenie sa s aktuálnym Menovým programom NBS.

§ 3
Povinnosti referenčnej banky a podmienky pre udelenie štatútu

 1. Povinnosťami referenčnej banky sú:

1.1 uzavrieť Dohodu.

1.2 v súlade s Dohodou podľa bodu 1.1 tohto paragrafu spolupracovať pri stanovovaní fixingu úrokových sadzieb na trhu medzibankových depozít BRIBOR a BRIBID.

1.3 pravidelne informovať NBS o svojej aktivite na medzibankovom peňažnom trhu, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý určí NBS.

1.4 disponovať vybavením pre on-line komunikáciu firmy REUTERS.

1.5 aktuálne kótovať svoje ceny pre nákup a predaj na medzibankovom peňažnom trhu pre dohodnuté produkty bankám a žiadateľom o štatút a verejne kótovať svoje ceny pre nákup a predaj minimálne v čase:

 1. od 8:30 hod. do 11:45 hod. pre O/N
 2. od 8:30 hod. do 16:00 hod pre ostatné obdobia.

1.6 Dodržiavať povinnosti odsúhlasené na stretnutí referenčných bánk nadpolovičnou väčšinou hlasov, určujúce najmä povinnosti týkajúce sa:

 1. produktov peňažného trhu, na ktoré sa vzťahujú povinnosti
 2. období, na ktoré sa budú jednotlivé produkty kótovať
 3. minimálnych objemov pre jednotlivé produkty a stanovené obdobia
 4. maximálnych rozpätí cien pre nákup a predaj
 5. maximálnych rozdielov medzi aktuálne kótovanou cenou a verejne kótovanou cenou

1.7. Mať adekvátny podiel na medzibankovom peňažnom trhu v stanovených produktoch. Priemerný denný vážený obrat obchodov, ktorý je vyhodnocovaný za posledný polrok, nesmie byť menší ako 4,0 % z celkového obratu všetkých bánk, alebo nesmie byť menší ako 4,0 % z celkového obratu depozitných obchodov všetkých bánk.

1.8. Zúčastňovať sa stretnutí referenčných bánk a NBS, riadne vyplňovať dotazníky vypracované NBS, ktoré sú určené na hodnotenie referenčných bánk.

 1. O udelenie štatútu môže požiadať banka, ktorá na základe vlastného rozhodnutia uskutočňuje činnosti uvedené v bodoch 1.3. až 1.7. tohto paragrafu.
 2. Štatút udeľuje NBS po podpise Dohody.

§ 4
Spôsob udeľovania štatútu

 1. Banka žiadajúca o udelenie Štatútu zašle písomnú žiadosť odboru bankových obchodov NBS. Prílohou žiadosti sú:
 1. vyplnený dotazník referenčnej banky,
 2. oznámenie kódu stránky v systéme REUTERS, na ktorej banka verejne kótuje nákupné a predajné ceny dohodnutých produktov peňažného trhu,
 3. na vyžiadanie NBS ďalšie informácie nevyhnutné na posúdenie žiadosti.
 1. NBS po obdržaní žiadosti o udelenie Štatútu rozhodne do 30 dní o prijatí žiadosti, resp. jej neprijatí. V prípade:
 1. prijatia žiadosti sa banka stáva „Žiadateľom o udelenie štatútu referenčnej banky”. NBS oznámi túto skutočnosť všetkým referenčným bankám, ako aj ostatným žiadateľom o udelenie Štatútu. Zároveň vyzve žiadajúcu banku, aby dňom prijatia jej žiadosti zabezpečovala povinnosti referenčnej banky uvedené v § 3, bode 1.1. až 1.6.
 2. porušenia niektorej z povinností uvedených v § 3, bode 1.1. až 1.6. vráti NBS banke žiadosť o udelenie Štatútu a banka prestáva byť týmto dňom žiadateľom o udelenie Štatútu.
 1. Pridelenie Štatútu oznamuje NBS na vyhodnocovacom stretnutí NBS s referenčnými bankami. Žiadateľ o udelenie Štatútu má právo na jeho udelenie, ak:
 1. NBS akceptovala žiadosť žiadateľa 
 2. spĺňa podmienky uvedené v § 3
 1. Pokiaľ žiadateľ splnil podmienky uvedené v bode 3 tohto paragrafu, je mu udelený štatút referenčnej banky prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy sa uskutočnilo stretnutie referenčných bánk.
 2. V prípade, že bola vznesená námietka zo strany ktorejkoľvek referenčnej banky na žiadateľa, NBS navrhne hlasovanie o udelení Štatútu žiadateľovi. V takomto prípade je podmienkou pre udelenie štatútu žiadateľovi súhlasné vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny oprávnených hlasov.
 3. Na základe rozhodnutia o udelení Štatútu uzavrú NBS a banka žiadajúca o Štatút Dohodu.
 4. V prípade odmietnutia žiadosti oznámi NBS žiadajúcej banke písomnou formou svoje stanovisko.
 5. Žiadateľ o udelenie Štatútu môže i na základe vlastného rozhodnutia požiadať o vrátenie žiadosti o udelenie Štatútu.

§ 5
Zrušenie štatútu referenčnej banky

 1. Štatút referenčnej banky môže byť zrušený na základe vlastnej žiadosti referenčnej banky, alebo na základe rozhodnutia NBS.
 2. NBS rozhodne o zrušení Štatútu v prípade, že zo strany referenčnej banky dochádza k:
 1. hrubému a opakovanému porušovaniu niektorej z povinností referenčnej banky, ktoré sú uvedené v § 3, bode 1.1. až 1.6. a 1.8.
 2. neplneniu povinnosti, ktorá je uvedená v Štatúte v § 3, bode 1.7.
 1. V prípade zrušenia Štatútu z dôvodu uvedeného v tomto paragrafe, bode 2. b), sa banka automaticky zaraďuje medzi žiadateľov o Štatút.
 2. O zrušení Štatútu na základe vlastnej žiadosti je NBS povinná informovať ostatné referenčné banky a žiadateľov najneskôr v deň zrušenia Štatútu.

§ 6
Hlasovacie právo referenčnej banky a spôsob hlasovania

 1. Počet hlasov, ktorými disponuje referenčná banka pri hlasovaní, je daný podielom banky na celkovom obrate všetkých referenčných bánk v stanovených produktoch. Základom pre výpočet počtu hlasov referenčnej banky je podiel referenčnej banky na celkovom váženom obrate všetkých referenčných bánk v predchádzajúcom polroku v stanovených produktoch. Za každých začatých 10 % podielu na váženom obrate všetkých referenčných bánk prináleží banke 1 hlas. Pridelený počet hlasov má referenčná banka počas celého sledovaného polroku.
 2. Referenčnej banke, ktorá v predchádzajúcom polroku nepôsobila ako referenčná banka, bude pridelený 1 platný hlas.
 3. Počet platných hlasov prideľuje referenčným bankám NBS a oznamuje ich na vyhodnocovacom stretnutí referenčných bánk.
 4. Zástupcovia referenčných bánk hlasujú verejne súčasným vyjadrením stanoviska k danej otázke na potvrdenie súhlasu formou zdvihnutia ruky. V prípade, že ktorýkoľvek zástupca referenčnej banky vznesie námietku voči forme hlasovania, bude hlasovanie uskutočnené tajne. Otázky na hlasovanie sú formulované výlučne v kladnom zmysle (typu kto je za…?) a návrh je akceptovaný súhlasným vyjadrením nadpolovičnej väčšiny oprávnených hlasov.
 5. NBS sa hlasovania nezúčastňuje, ale má právo vetovať akceptovaný návrh.
 6. Všetky akceptované návrhy nadobúdajú platnosť od prvého dňa  nasledujúceho mesiaca, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 7. Produkty, ktoré sa započítavajú do vážených obratov sú meniteľné formou zápisnice zo stretnutí referenčných bánk a sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody.

§ 7
Záverečné ustanovenie

 1. Zmena Štatútu je možná len na základe rozhodnutia NBS po  súhlase nadpolovičnej väčšiny hlasov referenčných bánk.
 2. Povinnosti referenčných bánk, ako aj prípadné zmeny a oznamy budú zverejnené v systéme REUTERS na stránkach NBSK19, NBSK20.
 3. Zápisnice zo stretnutí referenčných bánk vypracováva a archivuje NBS.
 4. Štatút nadobúda platnosť od 1.11.2005.