en en

Cezhraničné obchodovateľné akceptovateľné aktíva

Starý názov: Mobilizácia/demobilizácia cezhraničných obchodovateľných akceptovateľných aktív – bude potrebné upraviť aj url.

Pre cezhraničnú mobilizáciu/demobilizáciu akceptovateľných aktív sa využíva model korešpondenčných centrálnych bánk (ďalej len „CCBM“).

CCBM1 je mechanizmus zriadený Európskym systémom centrálnych bánk, ktorý umožňuje zmluvným stranám mobilizáciu aktíva držaného v inej krajine. V CCBM je národná centrálna banka v role správcu (custodian) pre ostatné národné centrálne banky s ohľadom na aktíva držané v jeho domácom depozitári cenných papierov (ďalej len „depozitár“).

NBS používa CCBM, pričom pri mobilizácii/demobilizácii cezhraničných akceptovateľných aktív slovenskou zmluvnou stranou plní NBS funkciu domovskej centrálnej banky (ďalej len „HCB“) a pri mobilizácii/demobilizácii slovenských akceptovateľných aktív evidovaných v CDCP zahraničnou zmluvnou stranou plní NBS funkciu korešpondenčnej centrálnej banky (ďalej len „CCB“).

Akceptovateľné aktívum (ďalej len „aktívum“) môže byť prostredníctvom CCBM mobilizované (doručené):

1) z emitentského depozitára (t.j. depozitára, v ktorom bolo aktívum emitované) – zmluvná strana doručí aktívum na majetkový účet NBS v emitentskom depozitári daného aktíva

2) prostredníctvom niektorého z investorských depozitárov, pokiaľ bude medzi emitentským a investorským depozitárom tzv. akceptovateľný (eligible) link2. Zmluvná strana doručí aktívum na majetkový účet NBS v investorskom depozitári.

Vzhľadom na to, že mobilizácia/demobilizácia aktíva jemožná viacerými spôsobmi a cez rôzne depozitáre, je nevyhnutné uvádzať v MT540/MT542 aj CCB – centrálnu banku krajiny (v swiftovej správe pole 95Q), v ktorej sa depozitár (uvedený ako miesto vysporiadania) nachádza. Uvedené platí aj v prípade, ak bude investorský depozitár zhodný s emitentským. Ak doručená swiftová správa nebude obsahovať požadované údaje, resp. ak medzi investorským a emitentským depozitárom nebude existovať akceptovateľný link, bude transakcia zamietnutá.

Pri demobilizácii aktíva je nevyhnutnou podmienkou jej vykonanie prostredníctvom tej istej CCB ako pri jeho mobilizácii.

Informácia o tom, prostredníctvom ktorej CCB bola zrealizovaná mobilizácia, bude vo výpisoch (MT535) zasielaných zmluvným stranám.

1 CCBM – postupy pre zmluvné strany Eurosystému

2 Zoznam akceptovateľných linkov medzi depozitármi zverejňuje Európska centrálna banka na svojej webovej stránke.

Všetky vykonávané operácie musia byť v súlade so CCBM market practices, v ktorých sa uvádzajú špecifiká pre jednotlivé krajiny a kolateralizačné techniky (REPO a PLEDGE).

Pozn.: Pri prvej mobilizácii cezhraničného aktíva z vybranej krajiny odporúčame kontaktovať NBS.

Mobilizácia (doručenie) cezhraničného akceptovateľného aktíva

Zmluvná strana NBS chce mobilizovať cezhraničné akceptovateľné aktívum vedené v depozitári v krajine A.

  1. Zmluvná strana NBS zašle svojmu správcovi* inštrukciu, aby vybrané aktívum doručil na majetkový účet NBS v zahraničnom depozitári
  2. Správca** zašle inštrukciu do zahraničného depozitára (CSD/SSS)
  3. Zmluvná strana NBS zašle MT540*** do NBS
  4. NBS zašle MT540 korešpondenčnej centrálnej banke v krajine A
  5. Korešpondenčná centrálna banka v krajine A zašle inštrukciu do depozitára, ktorý dané aktívum eviduje, aby previedol aktívum v prospech majetkového účtu NBS vedenom v tomto depozitári
  6. Po spárovaní a spracovaní inštrukcií v zahraničnom depozitári odošle depozitár konfirmáciu korešpondenčnej centrálnej banke v krajine A
  7. Korešpondenčná centrálna banka v krajine A zašle NBS MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované
  8. NBS zašle zmluvnej strane NBS MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované


* v prípade, ak je zahraničný depozitár zároveň aj správcom zmluvnej strany, zasiela zmluvná strana inštrukciu priamo do zahraničného depozitára

** neplatí, ak je zahraničný depozitár zároveň aj správcom zmluvnej strany

obrázok

Demobilizácia (výber) cezhraničného akceptovateľného aktíva

Postup je obdobný ako pri mobilizácii cezhraničného akceptovateľného aktíva s tým rozdielom, že dochádza k prevodu z majetkového účtu NBS na majetkový účet zmluvnej strany v zahraničnom depozitári. Namiesto správ MT540 a MT544 sa zasielajú správy MT542*** a MT546.

***Vzor MT540, MT542