en en

Slovenské obchodovateľné akceptovateľné aktíva pre zahraničné subjekty

Starý názov: Mobilizácia/demobilizácia slovenských obchodovateľných akceptovateľných aktív pre zahraničné subjekty – bude potrebné upraviť aj url.

Zahraničná zmluvná strana môže mobilizovať slovenské akceptovateľné aktíva vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov v SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) formou prevodu na majetkový účet zahraničnej národnej centrálnej banky (ďalej „NCB A“) v CDCP (technika REPO) alebo formou prevodu na majetkový účet zahraničnej zmluvnej strany (ďalej „zmluvná strana A“) vyhradený pre jediného veriteľa – NCB A (technika PLEDGE).

V prípade techniky PLEDGE je povinnosťou správcu, resp. účastníka CDCP ihneď po otvorení majetkového účtu zmluvnej strane A vyhradeného pre NCB A o tejto skutočnosti informovať NBS v rozsahu: BIC zmluvnej strany A, číslo účtu a kto je záložným veriteľom (NCB A) na danom účte.

Takisto je povinnosťou správcu oznámiť NBS všetky zmeny.

1. Mobilizácia (doručenie) slovenského akceptovateľného aktíva zahraničnou zmluvnou stranou

Zmluvná strana A chce mobilizovať slovenské akceptovateľné aktívum vedené v CDCP.

1. Zmluvná strana A zašle inštrukciu svojmu správcovi, resp. účastníkovi CDCP, aby doručil vybrané akceptovateľné aktívum v prospech

a) majetkového účtu NCB A vedenom v CDCP (REPO)

b) majetkového účtu zmluvnej strany A vedenom v CDCP vyhradeného pre NCB A (PLEDGE)

2. Správca (účastník CDCP) telefonicky* informuje NBS o prijatej inštrukcii a následne zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB na dodanie aktíva (DELI) v prospech

a) majetkového účtu NCB A v CDCP (REPO)

b) majetkového účtu zmluvnej strany A v CDCP vyhradeného pre NCB A (PLEDGE)

3. Zmluvná strana A zašle MT540 do NCB A

4. NCB A zašle MT540 korešpondenčnej centrálnej banke, t.j. NBS

5. NBS zašle do CDCP inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB na nadobudnutie aktíva (RECE) – prevod aktíva z majetkového účtu zmluvnej strany A na

a) majetkový účet NCB A v CDCP (REPO)

b) majetkový účet zmluvnej strany A v CDCP vyhradený pre NCB A (PLEDGE)

6. NBS aj účastník CDCP sú o výsledku spárovania a vyrovnania informovaní výstupnými správami sese.024 (stav inštrukcie vyrovnania) a sese.025 (potvrdenie vyrovnania inštrukcie vyrovnania)

7. Po vysporiadaní inštrukcií v CDCP NBS zašle NCB A správu MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované

8. NCB A zašle zmluvnej strane A správu MT544 – konfirmáciu o tom, že bolo aktívum úspešne mobilizované

* Kontakty: Tel.: +421 2 5787 2538, 3203, 3204, SWIFT: NBSBSKBXXXX

obrázok

2. Demobilizácia (výber) slovenského akceptovateľného aktíva zahraničnou zmluvnou stranou

Zmluvná strana A chce demobilizovať slovenské akceptovateľné aktívum vedené v CDCP.

Postup je obdobný ako pri mobilizácii slovenského akceptovateľného aktíva s tým rozdielom, že dochádza k prevodu z majetkového účtu NCB A v CDCP (REPO) / z majetkového účtu zmluvnej strany A v CDCP vyhradeného pre NCB A (PLEDGE) v prospech majetkového účtu zmluvnej strany A v CDCP. Účastník CDCP zasiela do CDCP inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB (RECE), NBS zasiela inštrukciu vyrovnania (sese.023) s transakčným kódom CNCB (DELI). Namiesto správ MT540 a MT544 sa zasielajú správy MT542 a MT546.