en en

Zavedenie eura na Slovensku

Slovensko prijalo euro 1. januára 2009 potom, ako Európska rada 8. júla 2008 schválila jeho vstup do eurozóny

 • Pred zavedením eura…

  Predzásobenie Slovenska eurovou hotovosťou

  Na zabezpečenie potrebného objemu hotovosti v novej mene bolo na Slovensko doručených spolu 188 miliónov eurových bankoviek a 500 miliónov eurových mincí. Keby sa všetky tieto bankovky poukladali vedľa seba, pokryli by plochu deväťkrát väčšiu ako Štrbské pleso. Keby sa poukladali do jedného radu, ich celková dĺžka by dosahovala 25 000 kilometrov, čo je 50-násobok vzdialenosti medzi Bratislavou a Európskou centrálnou bankou vo Frankfurte. Pokiaľ ide o mince, keby sa poukladali na seba, siahali by šesťkrát vyššie než najvyšší vrch Slovenska, Gerlachovský štít, ktorý meria 2 655 metrov. A keby sa tieto mince rozdelili rovným dielom medzi obyvateľov Slovenska, každý človek by dostal 96 mincí. Takýto objem hotovosti bol potrebný na pokrytie počiatočného dopytu a zabezpečenie zásob pre Národnú banku Slovenska.

  Informačná eurokampaň

  V rámci príprav na zavedenie eura zorganizovala Európska centrálna banka spolu s Národnou bankou Slovenska 300-dňovú informačnú kampaň, ktorá sa realizovala prostredníctvom priamych eurozásielok do všetkých domácností, 118 ďalších publikácií, televízie, rozhlasu a tlače, ako aj prostredníctvom rôznych hier a súťaží. Uskutočnilo sa aj niekoľko špeciálnych podujatí, napríklad konferencia o zavedení eura na Slovensku, na ktorej sa zúčastnili Jean-Claude Trichet, prezident Európskej centrálnej banky, a Joaquin Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti. Na poskytovanie aktuálnych informácií o eure bol spustený partnerský program, do ktorého boli zapojené ECB, Národná banka Slovenska a vybrané organizácie z verejného a súkromného sektora. Vďaka tomu boli banky, obchody, spoločnosti na prepravu cenín a výrobcovia zariadení na príjem a výdaj peňazí dobre pripravení a výrazne prispeli k hladkému zavedeniu nových bankoviek a mincí.

  Slovenské eurové mince

  O motívoch národných strán slovenských eurových mincí rozhodli ľudia v prieskume verejnej mienky, ktorý prebiehal od 12. do 20. novembra. Na minciach 1 € a 2 € je znázornený dvojkríž na trojvrší, ktorý navrhol Ivan Řehák. Mince s hodnotou 10, 20 a 50 centov zobrazujú Bratislavský hrad a štátny znak Slovenskej republiky. Tieto návrhy pochádzajú z dielne Jána Černaja and Pavla Károlyho.

  Mince s hodnotou 1, 2 a 5 centov podľa návrhu Drahomíra Zobeka znázorňujú tatranský štít Kriváň, ktorý je symbolom zvrchovanosti slovenského národa. Vedeli ste, že slovenská dvojeurová minca získala v roku 2011 ocenenie „Best Trade Coin“ (najlepšia obehová minca) v rámci berlínskej súťaže, ktorú sponzorovalo vydavateľstvo Krause publications.

 • Harmonogram zavedenia eura

  Podpisom Prístupovej zmluvy k Európskej únii (16. apríla 2003 v Atenách) sa Slovenská republika zaviazala k vstupu do Hospodárskej a menovej únie a k zavedeniu spoločnej meny – eura.

  Proces zavedenia eura na Slovensku sa začal ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Môžme ho rozdeliť do troch etáp.

  1. Vstup do ERM II a rozhodnutie o vstupe SR do eurozóny

  16. júl 2003Vláda SR schválila Stratégiu prijatia eura v SR a spoločný postup vlády SR a Národnej banky Slovenska pri vstupe Slovenskej republiky do eurozóny.
  8. september 2004Vláda SR schválila Konkretizáciu stratégie prijatia eura v SR.
  6. júl 2005Vláda SR schválila Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike. Vláda SR materiál aktualizovala dňa 21. marca 2007 a 16. apríla 2008.
  28. november 2005Slovenská koruna vstúpila do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni trhového kurzu 38,4550 EUR/SKK. Slovenská koruna využívala v ERM II štandardné fluktuačné pásmo ±15 percent okolo centrálnej parity. To znamená, že výmenný kurz sa mohol pohybovať v rozpätí 32,6868 SKK/EUR až 44,2233 SKK/EUR.
  14. december 2005Vláda SR schválila návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura. 1. januára 2006 do tejto funkcie vymenovala p. Ivana Štefanca. Funkčné obdobie Ivana Štefanca bolo ukončené 9. augusta 2006.
  8. marec 2006Vláda SR schválila Správu o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR k 31. januáru 2006.
  31. január 2007Vláda SR vymenovala za splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura Igora Baráta, ktorý sa ujal funkcie 15. februára 2007.
  19. marec 2007Na žiadosť Slovenska a po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta ECB a ministrov financií a guvernérov centrálnych bank Cypru, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska centrálna parita slovenskej koruny v ERM II revalvovala. Nová centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 35,4424 Sk. Spodná hranica pre povinné intervencie bola 30,1260 SKK/EUR a horná hranica 40,7588 SKK/EUR.
  Centrálne parity voči euru a kurzy pre povinné intervencie v rámci ERM II.
  8. august 2007Vláda SR schválila Správu o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR k 30. júnu 2007.
  26. september 2007Vláda SR schválila zákon 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. generálny zákon.
  3. jún 2008Ministri financií členských krajín Európskej únie na zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné otázky (ECOFIN) v Luxemburgu odporučili vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009.
  20. jún 2008Rada Európskej únie v zložení hláv štátov definitívne potvrdila prijatie Slovenska do eurozóny.
  8. júl 2008Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) stanovila neodvolateľný prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou (konverzný kurz) na úrovni 1 euro = 30,1260 Sk. Slovenská republika sa dňom 1. januára 2009 stane v poradí 16. krajinou eurozóny. 

  2. Od rozhodnutia o vstupe SR do eurozóny po samotný vstup do eurozóny

  júl – december 2008Zabezpečenie potrebného množstva eurových bankoviek a razba mincí pre hotovostný obeh SR
  september – december 2008Predzásobenie komerčných bánk eurovými bankovkami a mincami
  december 2008Zásobenie maloobchodného sektora eurovými bankovkami a mincami
  24. august 2008 – 31. december 2009Povinné duálne zobrazovanie cien – všetky maloobchodné ceny, výplatné pásky, dôchodkové šeky a pod. sú povinne uvádzané v korunách aj eurách
  do 31. decembra 2008Konverzia bankomatov, automatov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo bankovky

  3. Po vstupe do eurozóny

  1. január 2009Euro sa na Slovensku zaviedlo 1. 1. 2009 súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu bez prechodného obdobia spôsobom, tzv. Veľkého tresku („Big-Bang Scenario“) a stalo sa zákonným platidlom na území Slovenskej republiky. Koruna sa stala čiastkovou jednotkou eura v konverznom kurze stanovenom Radou EÚ.
  do 16. januára 2009Duálny obeh – počas krátkeho obdobia duálneho obehu sa na území Slovenskej republiky platilo eurom, ale aj korunovými bankovkami a mincami. Tie sa však už nevydávali späť do peňažného obehu, ale postupne sa sťahovali, spracovávali a ničili v priestoroch Národnej banky Slovenska.
  od 17. januára 2009Pokračovanie výmeny korunového obeživa za eurové bankovky a mince v komerčných bankách a NBS. Slovenské obehové eurové mince sú platné vo všetkých krajinách eurozóny a obehové mince ostatných krajín eurozóny sú platným obeživom aj na Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké.
  do 31. decembra 2009Povinné duálne zobrazovanie cien
  do júna 2010Odporúčané duálne zobrazovanie cien

  Národný plán zavedenia eura predstavuje plán jednotlivých krokov, ktoré bolo potrebné uskutočniť pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR. V zmysle Národného plánu zavedenia eura bol zriadený Národný koordinačný výbor, ktorý bol najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave zavedenia eura na Slovensku.

  Národný plán zavedenia eura v SR predpokladal zavedenie eura 1. januára 2009.Tento termín potvrdila v Programovom vyhlásení aj vláda SR, ktorá vzišla z volieb v júni 2006.

  Podmienkou pre vstup do eurozóny bolo splnenie štyroch konvergenčných kritérií, tzv. maastrichtských kritérií:

  1. Verejné financie: Kritérium pre hospodárenie verejných financií zahŕňa v sebe 2 oblasti. Verejný deficit za posledný rok pred hodnotením nesmie presiahnuť 3 % HDP a verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP.
    
  2. Inflačné kritérium: Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu.
    
  3. Stabilita dlhodobých úrokových sadzieb: Priemerná dlhodobá úroková sadzba za posledných 12 mesiacov nesmie presiahnuť priemer dlhodobých úrokových sadzieb troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 2 percentuálne body.
    
  4. Stabilita výmenného kurzu: Dva roky pred hodnotením musí byť národná mena zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie krajina menu jednostranne devalvovať, mena nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, musí sa pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia.

  Splnenie maastrichtských kritérií:

  KritériumReferenčná
  hodnota
  Marec
  2008
  Stav
  plnenia
  Verejný deficit (% z HDP)3,02,2O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
  Verejný dlh (% z HDP)60,029,4O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
  Miera inflácie (%)3,22,2O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
  Stabilita dlhodobých
  úrokových sadzieb
   (%)
  6,54,5O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
  Stabilita výmenného kurzuDva roky pred hodnotením musí byť národná mena zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II)Členstvo v ERM II od novembra 2005O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
  Zdroj: Eurostat, MF SR, NBS
 • Zásady zavedenia eura v SR

  Základné zásady zavedenia eura na Slovensku boli stanovené v Národnom pláne zavedenia eura v SR. Na týchto zásadách boli postavené právne predpisy a ostatné detaily prechodu na euro.

  Veľký tresk

  Euro sa na Slovensku zaviedlo naraz v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu 1. januára 2009.

  Krátky duálny obeh

  Po zavedení eura 1.1.2009 bolo možné do 16.1.2009 v hotovosti platiť okrem eurových bankoviek a mincí aj korunovými bankovkami a mincami. Pri platbách korunami bol výdavok v eurách. Duálny (dvojitý) obeh trval na Slovensku 16 dní, menej ako v prvých dvanástich krajinách eurozóny, kde bolo toto obdobie dvojmesačné. Skúsenosti totiž ukázali, že dvojmesačné obdobie je zbytočne dlhé a nákladné. Veľká väčšina hotovosti sa vymenila už v priebehu prvého týždňa roku 2009.

  Konverzný kurz

  Pri prepočítavaní cien, súm na zaplatenie a iných finančných hodnôt po 1. 1. 2009 bolo možné použiť len jediný kurz -> tzv. konverzný kurz, ktorý bol stanovený na úrovni 1 € = 30,1260 Sk. Konverzný kurz bol určený ako koeficient so 6 číslicami. Všetky ceny sa prerátali stanoveným 6-miestnym kurzom, žiadne zaokrúhľovanie konverzného kurzu nebolo dovolené. Toto pravidlo bolo určené na európskej úrovni (Nariadenie Rady ES 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura).

  Kontinuita kontraktov

  Všetky zmluvy zostali v platnosti, od 1. 1. 2009 sa čiastky splatné v korunách uhrádzajú v eure, prepočítané konverzným kurzom

  1. nebolo možné jednostranne vypovedať zmluvu iba z dôvodu zavedenia eura
  2. na druhej strane zmluvná voľnosť nebola obmedzená – po dohode mohli strany zmluvu zmeniť na explicitne eurové hodnoty

  Toto pravidlo bolo určené na európskej úrovni (Nariadenie Rady ES 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura). Týka sa teda všetkých zmlúv v krajinách Európskej Únie, nielen zmlúv podliehajúcich slovenskému právu.

  Pravidlá zaokrúhľovania

  Finančné hodnoty vyjadrené v korunách, ktoré je potrebné prepočítať alebo zaplatiť v eurách, sa prepočítali konverzným kurzom a zaokrúhlili na najbližší eurocent, presne podľa matematických pravidiel. Toto pravidlo je určené na európskej úrovni (Nariadenie Rady ES 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura). Zákony alebo iné normy môžu určiť kedy musí byť prepočet s presnosťou na viac desatinných miest.

  Nepoškodiť občana

  Zásada nepoškodenia občana hovorila o tom, že platby, ktoré štát poukazuje občanom, fyzickým osobám (dôchodky, sociálne dávky….), sa zaokrúhľujú smerom nahor a naopak, všetky platby, ktoré občan platí štátu (napr. dane, miestne poplatky…) sa zaokrúhľujú smerom nadol. Sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty, može sa však vykonať aj väčšie zaokrúhlenie v prospech občana a to na najbližších 10 centov.

  Príklad č. 1:
  Dôchodca dostáva starobný dôchodok vo výške 8.500 Skk. Po zavedení eura sa dôchodok prepočíta konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk a výsledok sa zaokrúhli na najbližších 10 centov smerom nahor.
  Príklad č. 2:
  Občan, fyzická osoba má povinnosť zaplatiť miestnemu úradu poplatok za psa vo výške 1 200 Skk. Poplatok sa prepočíta konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk a výsledok sa zaokrúhli na najbližší eurocent smerom nadol.
  Starobný dôchodok
  suma 8.500.-SKK
  výpočet 282,15 EUR
  zaokrúhlenie 282,20 EUR
  Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
  Daň za psa
  suma 1.200.- SKK
  výpočet 39,832 EUR
  zaokrúhlenie39,83 EUR
  Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

  Minimalizácia nákladov

  Náklady na zavedenie eura by mali byť čo najnižšie. Preto boli napr. prijaté rozhodnutia o zavedení eura systémom Veľkého tresku alebo o krátkom duálnom obehu. Tiež ďalšie pravidlá v zákonoch upravujúcich zavedenie eura alebo v iných normách boli nastavené tak, aby nevznikali zbytočne vysoké náklady. Za to, aby náklady na zavedenie eura boli čo najnižšie, sú však v konečnom dôsledku zodpovední tí, ktorí ich vynaložia.

  Zodpovednosť

  Každý bol zodpovedný za svoje vlastné prípravy na euro, vrátane nákladov, ktoré mu pri prípravách na zavedenie eura vznikli.

 • Euro v slovenčine

  V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2004 sa v slovenskom jazyku začalo čoraz frekventovanejšie používať slovo euro, ktoré označuje názov jednotného platidla v členských štátoch a ktoré od 1.1.2009 zaviedla aj Slovenská republika.

  Slovo euro bolo kodifikované do slovenčiny, čo znamená, že sa má skloňovať. Ide o podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlásku o, skloňujeme ho teda podľa vzoru mesto.

   euro
   singulárplurál
  nominatív (kto, čo)euroeurá
  genitív (koho, čoho)euraeur
  datív (komu, čomu)eurueurám
  akuzatív (koho, čo)euroeurá
  lokál (o kom, o čom)eureeurách
  inštrumentál (s kým, s čím)euromeurami


  Základné kodifikačné príručky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV: Pravidlá slovenského pravopisu (porov. 3. vyd. z r. 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (porov. 4. vyd. z r. 2003) sú prístupné na internetovej stránke www.juls.savba.sk cez heslo Lingvistické zdroje.

  Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku rozlišujeme medzi nasledovnými tvarmi:

  • euro – názov meny; všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto; píšeme ho s malým e na začiatku, pričom v iných jazykoch sa môžeme stretnúť aj s tvarom Euro, ktoré má na začiatku e veľké
  • EUR – kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217; vždy sa píše veľkými písmenami; tento tvar je ekvivalentný pre zápis SKK
  • 978 – medzinárodný numerický kód pre euro (obdoba medzinárodného numerického kódu „703″ pre slovenskú korunu, kódu „826″ pre britskú libru“ a kódu „840″ pre americký dolár)

  Príklad, ako správne používať (skloňovať) slovo euro v bežnej reči v porovnaní so slovom koruna:

  eurokoruna
  jedno eurojedna koruna
  dve eurádve koruny
  päť eurpäť korún
  sto eursto korún

  Znak eura € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves ľavý CTRL, ALT a písmena E alebo ALT Gr a písmena E.
  Ďalšie zaujímavé informácie o používaní slova euro nájdete na stránke: http://publications.europa.eu/code/sk/sk-370303.htm