en en

Európsky systém finančného dohľadu

Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) vznikol 1. januára 2011 ako odpoveď na finančnú krízu, ktorá vypukla v roku 2008. Cieľom tohto nového modelu dohľadu nad európskymi finančnými inštitúciami a trhmi je posilniť spoluprácu v oblasti dohľadu na európskej úrovni ako aj všeobecnú finančnú stabilitu v EÚ.

ESFS sa skladá z nasledovných orgánov:

Základom ESFS je výkon dohľadu na makroprudenciálnej úrovni (ESRB), výkon dohľadu nad obozretným podnikaním finančných inštitúcií (EBA, ESMA, EIOPA) a úplná harmonizácia v oblasti regulácie podnikania subjektov finančného trhu. Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu navyše zaisťuje medzisektorovú konzistentnosť v oblasti finančných konglomerátov, účtovníctva a auditu, analýzy rizík, opatrení proti praniu špinavých peňazí, retailových investičných produktov, ako aj vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi jednotlivými orgánmi.