en en

PTK - Výmena SHZ - PLYN, v priestoroch archívov na - 1. PP, - 2. PP a - 3. PP, výkon pravidelných kontrol, servisných prehliadok v budove Národnej banky Slovenska

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie na realizáciu zákazky: Výmena SHZ – PLYN, v priestoroch archívov na – 1. PP, – 2. PP a – 3. PP, výkon pravidelných kontrol, servisných prehliadok v budove Národnej banky Slovenska.
Účelom PTK je stanovenie objektívnych, primeraných a transparentných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky a tiež ďalších dôležitých skutočností plánovaného postupu verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky na základe získaných odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy od zúčastnených hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ plánuje osloviť hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené poskytovať predmet zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie dôležité skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.

Priebeh PTK a spôsob komunikácie

Účastníci PTK zašlú formulár k prípravným trhovým konzultáciám (Príloha č. 1), ktorým potvrdia svoj záujem o účasť na PTK a svoje odpovede na otázky (Príloha č. 4) do 20.06.2024 do 14:00 hod. na e-mailovú adresu: katarina.ftacnikova@nbs.sk.

Lehota na zaslanie odpovedí

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 20.06.2024 do 14:00 hod.

Výzva na účasť v PTK_Plyn-SHZ.pdf

279.49 kB

Príloha č. 1_Prihlasovací formulár_Plyn – SHZ.docx

77.49 kB

Príloha č. 2_Opis predmetu zákazky_Plyn-SHZ.pdf

183.48 kB

Príloha č. 3_Technická špecifikácia predmetu zákazky_Plyn -SHZ.pdf

281.21 kB

Príloha č. 4_Otázky_PTK_final.docx

166.89 kB