en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - medzibankové prevody

Prevody peňažných prostriedkov na úrovni „banka – banka“.

Patria sem štandardné úhrady, inkasá a tzv. prioritné úhrady, ktoré realizujú priami účastníci platobného systému medzi sebou (čiže nerealizujú platby na základe príkazov svojich klientov).

Medzi priamych účastníkov platobného systému patria banky, pobočky zahraničných bánk, Národná banka Slovenska alebo iné inštitúcie zriadené podľa osobitného predpisu.

Formou prioritných a štandardných medzibankových úhrad sa zvyčajne realizujú platby finančného trhu, platby za menové operácie a iné platby,
ktoré znejú na vysoké hodnoty a majú veľký význam (napríklad úhrady pri sterilizačných a refinančných operáciách centrálnej banky).