en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - prevody z tretej strany

Prevody peňažných prostriedkov realizované nepriamymi účastníkmi (tretími stranami). Nepriamy účastník je nebankový subjekt, ktorý má v medzibankovom platobnom systéme SIPS osobitné postavenie. Nemá vlastný účet, ale je oprávnený debetovať a kreditovať účty priamych účastníkov na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu.

Nepriamymi účastníkmi sú podľa súčasnej legislatívy podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávajú platobný styk a spracúvanie a zúčtovanie dát pri prevodoch.