en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2005 až 2007

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2005 až 2007

Krajina Upísané základné imanie v mil. Sk 1/
2005 2006 2007
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 44 294,8 44 294,8 44 365,6 44 364,6 44 335,8 44 152,2 44 392,9 44 416,4 45 055,3 47 198,0 47 199,3 48 708,6
v tom:
tuzemské základné imanie 4 618,9 4 642,4 4 642,9 4 592,4 4 537,7 4 607,4 4 603,9 4 630,4 5 233,4 3 873,9 3 708,7 3 973,1
zahraničné základné imanie 39 675,9 39 652,4 39 722,8 39 772,3 39 798,1 39 544,8 39 789,0 39 786,0 39 821,9 43 324,1 43 490,6 44 735,5
v tom:
Belgicko
Cyprus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 358,5 2 063,1 3 040,2
Kanada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
ČR 3 485,4 3 485,4 3 485,4 3 485,4 3 485,5 3 486,3 3 486,2 3 486,1 3 486,2 3 486,7 3 487,7 3 487,7
Francúzsko 550,0 450,0 450,0 500,0 500,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0
Holandsko 616,3 616,3 616,3 616,3 616,6 616,9 611,9 611,9 611,9 611,9 611,9 610,9
Japonsko
Lichtenštajnsko
Litva 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Maďarsko 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2
Nemecko 860,3 860,4 860,4 860,4 860,4 860,5 860,5 860,5 860,6 860,6 860,4 860,5
Poľsko 9,3
Rakúsko 15 604,4 15 680,9 15 680,5 15 680,7 15 687,6 15 911,7 15 913,8 15 913,6 18 259,1 20 401,6 19 862,6 20 089,3
Rusko
Švajčiarsko 8,5 8,5 8,5 8,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4
Taliansko 1 891,9 1 891,8 1 891,8 1 892,1 1 892,1 1 892,1 2 365,1 2 365,1 56,8 56,8 56,5 56,5
Veľká Británia 473,0 473,0 505,0 505,0 505,0 505,0 32,0 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1
USA 1 650,7 1 650,7 1 650,7 1 650,8 1 651,0 1 652,1 1 652,1 1 652,1 1 651,8 1 651,4 1 651,3 1 651,0
Luxembursko 12 527,9 12 527,8 12 527,8 12 527,8 12 527,8 12 527,8 12 527,8 12 527,9 12 527,9 12 528,5 12 528,7 12 528,4
Portugalsko 38,9 37,8 56,5 76,6 37,4 34,6 33,4 33,8 33,9 67,2

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke