en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v roku 2008

Krajina Upísané základné imanie v mil. Sk 1/
2008
31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 51 450,2 57 673,8 57 582,6 69 839,6
v tom:
tuzemské základné imanie 4 643,1 4 640,5 4 641,1 4 671,7
zahraničné základné imanie 46 807,1 53 033,3 52 941,5 65 167,9
v tom:
Belgicko 1 990,0 1 990,0 4 165,0 4 165,0
Cyprus 3 092,4 3 093,0 3 093,4 3 093,4
Kanada 0,2 0,2 0,2 0,2
ČR 3 521,3 9 360,5 9 269,3 21 279,6
Francúzsko 280,0 280,0 280,0 280,0
Holandsko 610,9 612,5 612,5 612,5
Japonsko
Lichtenštajnsko
Litva 1,3 1,3 1,3 1,3
Maďarsko 2 007,2 2 007,2 2 007,2 2 007,2
Nemecko 860,5 860,5 860,5 860,5
Poľsko 9,3 398,2 398,2 618,2
Rakúsko 20 091,5 20 091,9 17 915,1 17 910,5
Rusko
Švajčiarsko 8,4 8,4 8,4 8,4
Taliansko 56,5 56,5 56,5 56,5
Veľká Británia 32,1 32,1 32,1 32,3
USA 1 651,0 1 651,0 1 651,0 1 651,1
Luxembursko 12 529,2 12 529,3 12 530,2 12 531,0
Portugalsko 65,2 60,6 60,6 60,3
1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke