en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2021 až 2023

Krajina Upísané základné imanie v mil. Eur 1/
2021 2022 2023
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 3 932,4 3 938,5 3 734,5 3 912,8                
v tom:      
tuzemské základné imanie 239,5 230,7 230,7 230,7                
zahraničné základné imanie 3 692,8 3 707,9 3 503,8 3 682,1                
v tom:      
Belgicko 421,1 421,6 421,6 295,0                
Cyprus 250,9 250,9 250,9 250,9                
Kanada 0,0 0,0 0,0 0,0                
ČR 2 005,9 2 004,9 1 796,8 2 060,8                
Francúzsko 62,9 68,8 72,8 107,8                
Holandsko 19,5 19,5 19,5 19,5                
Írsko 54,8 54,8 54,8 54,8                
Rumunsko 0,0                
Srbsko 0,0                
Švédsko 0,0                
Maďarsko 11,3 10,8 10,8 18,7                
Nemecko 21,6 21,6 21,6 21,6                
Poľsko 56,4 56,5 56,4 56,4                
Rakúsko 368,0 367,6 367,7 365,7                
Švajčiarsko 0,0                
Taliansko 0,0 0,0 0,0 0,0                
Veľká Británia 0,0                
USA 0,0 0,0 0,0 0,0                
Luxembursko 420,4 430,8 430,8 430,8                

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke