en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2000

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2000

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2000 30.6.2000 30.9.2000 31.12.2000
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 63300,7 63300,7 66555,3 64851,5 65219,2 64669,6 64466,3 64466,3
Centrálna banka */ 10468,6 10468,6 10468,7 10468,7 10468,7 10468,7 10468,7 10468,7
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 52832,1 52832,1 56086,6 54382,8 54750,5 54200,9 53997,6 53997,6
Komerčné banky spolu 48241,8 48241,8 51379,8 49676,0 49906,4 49356,8 49169,4 49169,4
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 36150,5 36150,5 37082,5 35378,7 35609,1 35059,5 35609,1 35609,1
– banky so zahr. majetkovou účasťou 12091,2 12091,2 14297,3 14297,3 14297,3 14297,3 13560,3 13560,3
Pobočky zahraničných bánk **/ 4590,3 4590,3 4706,8 4706,8 4844,1 4844,1 4828,2 4828,2

*/ vlastný kapitál
**/ trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou centrálou
Zmena k 30.6.2000 – PKBA prešla do bánk so zahr. majetkovou účasťou