en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2003

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR v roku 2003

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2003 30.6.2003 30.9.2003 31.12.2003
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 42 336,7 42 336,7 43 287,1 43 287,1 43 287,1 43 287,1 43 287,1 43 287,1
Komerčné banky spolu 39 492,2 39 492,2 40 442,5 40 442,5 40 442,6 40 442,6 40 442,6 40 442,6
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 3 205,8 3 205,8 3 205,8 3 205,8 2 448,9 2 448,9 2 448,9 2 448,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 36 286,3 36 286,3 37 236,7 37 236,7 37 993,6 37 993,6 37 993,6 37 993,6
Pobočky zahraničných bánk */ 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke