en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2004

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR v roku 2004

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2004 30.6.2004 30.9.2004 31.12.2004
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 44 078,1 43 523,6 44 078,1 43 523,6 44 278,1 44 278,1 44 278,1 44 278,1
Komerčné banky spolu 41 233,5 40 679,1 41 233,5 40 679,1 41 433,5 41 433,5 41 433,5 41 433,5
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 3 249,1 2 694,6 3 249,1 2 694,6 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1
– banky so zahr. majetkovou účasťou 37 984,4 37 984,4 37 984,4 37 984,4 38 184,4 38 184,4 38 184,4 38 184,4
Pobočky zahraničných bánk */ 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke