en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2006

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR v roku 2006

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2006 30.6.2006 30.9.2006 31.12.2006
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 44 335,8 44 335,8 44 152,2 44 152,2 44 392,9 44 392,9 44 416,4 44 416,4
Komerčné banky spolu 41 402,7 41 402,7 41 199,0 41 199,0 41 198,9 41 198,9 41 225,2 41 225,2
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1
– banky so zahr. majetkovou účasťou 38 153,6 38 153,6 37 949,9 37 949,9 37 949,9 37 949,9 37 976,2 37 976,2
Pobočky zahraničných bánk */ 2 933,1 2 933,1 2 953,2 2 953,2 3 194,0 3 194,0 3 191,2 3 191,2

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke