en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2009

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 2 243,9 2 243,9 2 256,8 2 256,8 2 195,0 2 195,0 2 074,3 2 074,3
Komerčné banky spolu 1 658,0 1 658,0 1 666,0 1 666,0 1 602,1 1 602,1 1 617,1 1 617,1
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 514,1 1 514,1 1 522,1 1 522,1 1 458,2 1 458,2 1 473,2 1 473,2
Pobočky zahraničných bánk */ 585,9 585,9 590,9 590,9 592,8 592,8 457,1 457,1
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke