en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2010

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 2 013,7 2 013,7 1 997,2 1 997,2 1 998,9 1 998,9 2 024,5 2 024,5
Komerčné banky spolu 1 631,9 1 631,9 1 631,9 1 631,9 1 631,9 1 631,9 1 632,7 1 632,7
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 488,0 1 488,0 1 488,0 1 488,0 1 488,0 1 488,0 1 488,8 1 488,8
Pobočky zahraničných bánk */ 381,9 381,9 365,3 365,3 367,0 367,0 391,9 391,9
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke