en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2012

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 ***/
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 2 529,6 2 429,6 2 627,3 2 627,3 2 599,5 2 599,5 2 701,4 2 701,4
Komerčné banky spolu 1 852,1 1 752,1 1 852,1 1 852,1 1 862,1 1 862,1 1 881,7 1 881,7
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 143,9 143,9 143,9 143,9 153,9 153,9 153,9 153,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 708,2 1 608,2 1 708,2 1 708,2 1 708,2 1 708,2 1 727,8 1 727,8
Pobočky zahraničných bánk */ 677,6 677,6 775,2 775,2 737,4 737,4 819,7 819,7
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke ***/ Dáta revidované a aktualizované