en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2013

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 2 762,8 2 762,8 2 777,3 2 777,3 2 777,0 2 777,0 3 301,6 3 301,6
Komerčné banky spolu 1 881,7 1 881,7 1 881,7 1 881,7 1 881,7 1 881,7 1 756,7 1 756,7
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 727,8 1 727,8 1 727,8 1 727,8 1 727,8 1 727,8 1 602,8 1 602,8
Pobočky zahraničných bánk */ 881,2 881,2 895,6 895,6 895,3 895,3 1 544,9 1 544,9
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke