en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2014

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 288,9 3 288,9 3 297,8 3 297,8 3 394,0 3 349,0 3 445,4 3 445,4
Komerčné banky spolu 1 756,7 1 756,7 1 756,7 1 756,7 1 839,0 1 839,0 1 849,0 1 849,0
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 602,8 1 602,8 1602,8 1602,8 1 685,1 1 685,1 1 695,1 1 695,1
Pobočky zahraničných bánk */ 1 532,2 1 532,2 1 541,1 1 541,1 1 555,0 1 555,0 1 596,4 1 596,4
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke