en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2018

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 626,4 3 626,4 3 617,5 3 617,5 3 640,6 3 640,6 3 733,6 3 733,6
Komerčné banky spolu 1 968,9 1 968,9 1 968,9 1 968,9 1 968,9 1 968,9 1 983,9 1 983,9
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 815,0 1 815,0 1 815,0 1 815,0 1 815,0 1 815,0 1 830,0 1 830,0
Pobočky zahraničných bánk */ 1 657,5 1 657,5 1 648,6 1 648,6 1 671,7 1 671,7 1 749,7 1 749,7
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke