en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2019

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 783,2 3 783,2 3 783,5 3 783,5 3 780,9 3 780,9 3 819,4 3 819,4
Komerčné banky spolu 1 983,9 1 983,9 1 983,9 1 983,9 1 983,9 1 983,9 1 983,9 1 983,9
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0
Pobočky zahraničných bánk */ 1 799,2 1 799,2 1 799,5 1 799,5 1 797,0 1 797,0 1 835,5 1 835,5
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke