en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2020

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 815,8
3 815,8
3 817,4
3 817,4
3 874,2
3 874,2
3 929,1
3 929,1
Komerčné banky spolu 1 983,9
1 983,9
1 983,9
1 983,9
2 033,9
2 033,9
2 033,9
2 033,9
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9
153,9
153,9
153,9
203,9
203,9
203,9
203,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
1 830,0
Pobočky zahraničných bánk */ 1 831,9
1 831,9
1 833,5
1 833,5
1 840,3
1 840,3
1 895,2
1 895,2

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke