en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2021

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 932,4 3 932,4 3 938,5 3 938,5 3 734,5 3 734,5 3 912.8 3 912,8
Komerčné banky spolu 2 033,9 2 033,9 2 033,9 2 033,9 2 033,9 2 033,9 1 907,4 1 907,4
v tom:  
– banky bez zahr. majetkovej účasti 203,9 203,9 203,9 203,9 203,9 203,9 203,9 203,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 1 703,5 1 703,5
Pobočky zahraničných bánk */ 1 898,4 1 898,4 1 904,6 1 904,6 1 700,5 1 700,5 2 005,4 2 005,4

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke