en en

Štatistické a analytické prehľady

Cieľom štatistiky lízingových spoločností, faktoringových spoločností a spoločností splátkového financovania je získať prehľad o financovaní jednotlivých sektorov národného hospodárstva prostredníctvom úverov a pôžičiek poskytnutých nebankovým spôsobom.

Zdrojom údajov pre štatistiku lízingových spoločností, faktoringových spoločností a spoločností splátkového financovania je Štatistická bilancia lízingových spoločností, faktoringových spoločností a spoločností splátkového financovania, ktorej zber je zabezpečený Opatrením Národnej banky Slovenska.

PDF Prehľad 2021 – 2023

Časové rady (vo formáte XLS) tvoria prílohu štatistického bulletinu.

Rezidentské subjekty, ktoré tvoria aktuálnu spravodajskú skupinu sú uvedené v zozname vykazujúcich spoločností. Zostavovaný je výhradne na štatistické účely s cieľom monitorovať a zabezpečiť konzistentnosť bilančnej štatistiky.

Archív zoznamov FLSS