en en

Platobné tituly

platné od: 1. januára 2009

Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

110 Vývoz tovaru
112 Finančný prenájom (leasing) – vývoz
120 Dovoz tovaru
122 Finančný prenájom (leasing) – dovoz
130 Spätný vývoz – Reexport
132 Spracovanie a opravy
199 Ostatné položky skupiny 1

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Nákladná doprava
210 Železničná nákladná doprava
215 Námorná nákladná doprava
218 Riečna nákladná doprava
220 Letecká nákladná doprava
222 Automobilová nákladná doprava
225 Ostatné nákladné dopravné služby
230 Železničný tranzit
232 Automobilový tranzit
235 Potrubný tranzit
238 Ostatný tranzit

Osobná doprava
240 Železničná osobná doprava
242 Námorná osobná doprava
245 Letecká osobná doprava
250 Ostatná osobná doprava
255 Ostatné osobné dopravné služby

Cestovný ruch
260 Nákup cudzej meny za hotovosť
261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v EURÁCH
262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v EURÁCH
263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby
264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby
265 Predaj cudzej meny za hotovosť
266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v EURÁCH
267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v EURÁCH
270 Aktívny cestovný ruch
275 Pasívny cestovný ruch
285 Mimobankové zmenárne
295 Transakcie z použitia platobných kariet
299 Ostatné položky skupiny 2

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

310 Poštové a kuriérske služby
312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby
315 Stavebné a montážne práce v SR
316 Stavebné a montážne práce v zahraničí
320 Ziskové operácie s tovarom
325 Spracovateľské služby a opravy
329 Poistenie tovaru
330 Neživotné poistenie
331 Zaistenie poisťovní
332 Pomocné služby pri poistení
333 Životné poistenie
334 Dôchodkové poistenie
335 Finančné služby
340 Reklama
345 Právne služby
346 Účtovné a audítorské služby
347 Poradenstvo v podnikaní a riadení, služby v oblasti „public relations“
348 Nájomné z nehnuteľností
350 Prenájom nehmotného majetku
352 Prenájom strojov a zariadení
355 Výskum a vývoj
360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné
363 Ochranné známky
365 Služby výpočtovej techniky
366 Informačné služby
370 Diplomatické zastúpenie SR v zahraničí
372 Zahraničné diplomatické zastúpenie v SR
376 Vybrané vládne príjmy a výdavky
377 Ostatné vládne príjmy a výdavky
378 Sprostredkovateľské služby
379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a činnosti personálnych agentúr a realitných kancelárii
382 Audiovizuálne služby
386 Služby v oblasti vzdelávania
387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie
388 Služby v oblasti zdravotníctva
390 Technické služby
392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva
393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva
395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí
397 Zastúpenie zahraničných podnikov v Slovenskej republike
399 Ostatné položky skupiny 3

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

410 Prevody pracovných príjmov
499 Ostatné položky skupiny 4

Skupina 5 DOCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

510 Výnosy z priamych investícií
520 Výnosy z portfóliových investícií
530 Úroky z úverov – priame investície
531 Úroky – portfóliové investície – krátkodobé
532 Úroky – portfóliové investície -dlhodobé
533 Úroky z krátkodobých finančných úverov
535 Úroky z dlhodobých finančných úverov
540 Ostatné krátkodobé úroky
545 Ostatné dlhodobé úroky
550 Dôchodky z pôdy
599 Ostatné položky skupiny 5

Skupina 6 PREVODY

611 Dedičstvá
612 Dary
613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb
614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb
615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre
616 Náhrady neživotného poistenia
617 Náhrady životného poistenia
618 Dôchodky
620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu
622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov
625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním
628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru
629 Neinvestičné dotácie
631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru
632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru
634 Vládne investičné granty (dotácie)
635 Mimovládne investičné granty (dotácie)
637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej únie
640 Pokuty a penále
645 Dane z dôchodkov a majetku
646 Dane z kapitálu
650 Nákup a predaj patentov, licencií
690 Ostatné položky skupiny 6
695 Nešpecifikované položky platobných titulov skupín 1 až 6

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

700 Transakcie s finančnými aktívami vo vzťahu k zahraničiu

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

800 Transakcie s finančnými pasívami vo vzťahu k zahraničiu