en en

Hlásenia pre devízovú ohlasovaciu povinnosť

Pre zostavovanie platobnej bilancie sú Národnej banke Slovenska predkladané tieto okruhy hlásení:

Vykazujúce jednotky zasielajú jednotlivé hlásenia prostredníctvom Štatistického zberového portálu (IS ŠZP)

Národná banka Slovenska
oddelenie externej štatistiky a finančných účtov

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1