en en

Číselníky a registre

Platobné tituly (platné od 1.1.2009)

Štatistický register organizácií

V zmysle „Rámcovej dohody o vzájomne prospešnej spolupráci“ uzatvorenej medzi Národnou bankou Slovenska a Štatistickým úradom Slovenskej republiky, je Národná banka Slovenska oprávnená bezplatne poskytovať svojim spravodajským jednotkám na základe samostatných dvojstranných zmlúv:

  • číselník Štatistický register organizácií, k nemu prislúchajúce subčíselníky,
  • dodatok k štatistickému registru organizácií (obsahujúci inštitucionálne subsektory ESA2010 a kategóriu podľa výšky produkcie v tis. EUR),
  • výber z číselníku ESA2010 obsahujúci položky použité v registri organizácií,
  • číselník kategórie podľa výšky produkcie v (tis. EUR) a 
  • Register priestorových jednotiek na základe samostatných dvojstranných zmlúv uzatvorených medzi Národnou bankou Slovenska a príslušnou spravodajskou jednotkou.

Údaje (v štruktúre stanovenej rámcovou dohodou) sú zverejňované a aktualizované s mesačnou periodicitou do 30 dní po referenčnom období.


Podrobné informácie o možnostiach a podmienkach bezplatného prístupu k Štatistickému registru organizácií, k nemu prislúchajúcim subčíselníkom a Registru priestorových jednotiek, môžete získať písomne na adrese:

Národná banka Slovenska
Odbor štatistiky
Ul. Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo telefonicky na číslach: (02) 5787 2660 alebo (02) 5787 2698.