en en

Štatistický zberový portál

Štatistický zberový portál (IS ŠZP) je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov (banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, nebankové subjekty, ostatní finanční sprostredkovatelia ako aj ďalšie vykazujúce subjekty).

IS ŠZP je v prevádzke od 2. januára 2016. NBS prostredníctvom IS ŠZP nahrádza v súčasnosti prevádzkované informačné systémy pre zber, spracovávanie a uchovávanie údajov o vykazujúcich subjektov (IS STATUS, IS STATUS_DFT).

Produkčné prostredie IS ŠZP:
1/ Zberový portál https://szp.nbs.sk
2/ Štatistický portál https://aszp.nbs.sk, prostredníctvom ktorého sú sprístupnené definitívne sumárne údaje bankového sektora vo forme štandardných výstupov zo ŠZP za úvery, vklady, bilanciu aktív/pasív a výkaz ziskov/strát.

Upozornenie: Zmena funkčnosti nastavenia notifikácií

Zmena v spôsobe prihlasovania subjektov s dvojfaktorovou autentifikáciou.

Názorný postup prihlásenia používateľov licencovaných subjektov (IE, Firefox)

Vykazovanie ESMA TREM

Vzorové anonymizované XML pre import reportu ESMA transakcií

XSD schéma pre vykazovanie TREM

  • Metodické informácie a oznamy

    XBRL: pri načítavaní údajov v XBRL formáte je možné len jeden súbor XBRL (vo formáte ZIP) za jeden modul. Nie je možné aby jeden XBRL súbor obsahoval informácie (výkazy) za viacero modulov taxonómie.

    Rozdelenie garantov podľa bánk pre spracovanie výkazov C_51, C_52, C_53, C_54, Ck_51, Ck_52, Ck_53, Ck_54.