en en

Štatistický zberový portál

Štatistický zberový portál (IS ŠZP) je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov (banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, nebankové subjekty, ostatní finanční sprostredkovatelia ako aj ďalšie vykazujúce subjekty).


Produkčné prostredie IS ŠZP:
1/ Zberový portál https://szp.nbs.sk
2/ Štatistický portál https://aszp.nbs.sk, prostredníctvom ktorého sú sprístupnené definitívne sumárne údaje bankového sektora vo forme štandardných výstupov zo ŠZP za úvery, vklady, bilanciu aktív/pasív a výkaz ziskov/strát.
3/ Registrácia subjektov DEVOHP

Upozornenie: Zmena funkčnosti nastavenia notifikácií


Vykazovanie ESMA TREM

Vzorové anonymizované XML pre import reportu ESMA transakcií

XSD schéma pre vykazovanie TREM

  • Metodické informácie a oznamy

    XBRL: pri načítavaní údajov v XBRL formáte je možné len jeden súbor XBRL (vo formáte ZIP) za jeden modul. Nie je možné aby jeden XBRL súbor obsahoval informácie (výkazy) za viacero modulov taxonómie.

    Rozdelenie garantov podľa bánk pre spracovanie výkazov C_51, C_52, C_53, C_54, Ck_51, Ck_52, Ck_53, Ck_54.