en en

Metodické informácie

Sektorový manuál

Aktíva a pasíva sektora peňažných finančných inštitúcií (PFI) sú podrobne členené podľa druhu finančného nástroja, splatnosti finančného nástroja, meny ako aj inštitucionálneho sektoru veriteľa na strane pasív a dlžníka na strane aktív. Definovanie jednotlivých inštitucionálnych sektorov vychádza z medzinárodnej štatistickej normy Európsky systém národných účtov ESA 2010.

Nasledujúci sektorový manuál slúži ako metodická pomôcka na vypĺňanie štatistických výkazov:

Revízna politika

Metodickým usmernením o revíznej politike sa určujú pravidlá pre vykonávanie bežných a mimoriadnych revízií v príslušnom aktuálnom roku a rokov predchádzajúcich. Upravuje sa tiež zverejňovanie štatistických údajov za oblasť menovej a bankovej štatistiky na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Zlyhané úvery

Metodická pomôcka pre klasifikáciu zlyhaných úverov publikovaných na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Identifikátory podielových listov

Zoznam podielových fondov tuzemských správcovských spoločností, ktorý obsahuje jedinečné identifikačné číslo vydaných podielových listov. Identifikátory slúžia na jednoznačnú identifikáciu týchto podielových listov v štatistickom výkazníctve správcovských spoločností, ale aj ostatných subjektov finančného trhu, ktoré majú tieto podielové listy v držbe.

Bilančná štatistika peňažných finančných inštitúcií a Štatistika úrokových sadzieb a usmernenia Európskej dohľadu pre bankovníctvo (EBA) pre FINREP A COREP/veľké úverové angažovanosti Premostenie požiadaviek na vykazovanie – Metodická príručka

Cieľom metodickej príručky ECB/ESCB a EBA je zladiť vykazovanie medzi štatistickým systémom požadovaným ECB a vykazovaním pre účely dohľadu a finančnej stability. Príručka v prvej časti obsahuje analýzu potenciálneho prekrývania obidvoch oblastí vykazovania ako aj ich rozdielov v definíciách, koncepte, pravidlách oceňovania a pod. V druhej časti cez prevodové tabuľky systémovo identifikuje možné väzby (spoločné prvky a rozdiely) medzi týmito dvoma požiadavkami na výkazníctvo. Klasifikačný systém by tak mohol pomôcť vykazujúcim subjektom (úverovým inštitúciám) identifikovať podobnosti a rozdiely medzi požiadavkami ECB a EBA.

Usmernenie NBS k opatreniam ECB týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTROs) pre roky 2016-2018

Stretnutie so zástupcami bánk a pobočiek zahraničných bánk v SBA dňa 11. júna 2018