en en

Štruktúra zverejňovaných súborov

Súbor Registra organizácií bude vytvorený v textovom formáte s premenlivou dĺžkou záznamu, položky budú v kóde MS WIN1250 oddelené oddeľovačom „|“. Nenapĺňané položky budú uvedené ako null hodnoty, t.j. 2 oddeľovače za sebou bez medzery („||“). Položky typu DATE budú v tvare DD.MM.RRRR. Ostané súbory vytvorené do mája 2015 sú v textovom tvare s premenlivou dĺžkou záznamu v kóde MS WIN1250. Súbory číselníkov vytvorené od júna 2015 sú v textovom tvare s premenlivou dĺžkou záznamu v kóde UTF-8.

Štruktúra súborov štatistického registra organizácií (súbory s názvom ROyymm_1.ZIP a ROyymm_2.ZIP) vytvorené od apríla 2023:

Súbor ROyymm_1.ZIP:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položkyČíselník
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie 
DATVZNDATEdátum vzniku organizácie (administratívny) 
DATZANDATEdátum zániku organizácie (administratívny) 
FORMACHAR(3)kód právnej formy0056
DRVLSTCHAR(1)kód druhu vlastníctva0036
USORGCHAR(2)kód ústredného orgánu štátnej správy0069
SNUCHAR(3)kód sektoru pre systém národných účtov5507
KATPCHAR(2)kód kategórie podľa počtu zamestnancov0073
KATT13CHAR(3)kód kategórie podľa výšky produkcie (tis.EUR), verzia 20130068
SIDKRJCHAR(5)regionálna štatistická územná jednotka – kód sídla kraja0023
SIDOKRCHAR(6)lokálna štatistická jednotka – kód sídla okresu0024
OBECCHAR(12)lokálna štatistická územná jednotka – kód sídla obce0025
TYPJCHAR(4)kód typu štatistickej jednotky0032
ESU2010CHAR(5)kód inštitucionálneho subsektory ESU 2010CL010010
NAZOVCHAR(200)plný názov organizácie 
PRIEZCHAR(40)priezvisko – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
MENOCHAR(20)meno – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
TITPREDCHAR(2)kód titulu pred menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0062
TITZACHAR(2)kód titulu za menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0063
SIDULCHAR(100)ulica sídla 
SIDSUPCISLOCHAR(15)súpisné číslo sídla 
SIDORCISLOCHAR(15)orientačné číslo sídla 
SIDPSCCHAR(15)poštové smerové číslo sídla 
SIDPOSTACHAR(35)názov a číslo dodávacej pošty 
HLSKNACECHAR(5)kód hlavnej ekonomickej činnosti – SKNACE Rev. 25201,
5202,
5203,
5207,
5205
Súbor ROyymm_2.ZIP:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položkyČíselník
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie 
POCPNUMBERpočet zamestnancov organizácie 
TRZBYNUMBER(11,3)výška tržieb organizácie v tis. € 
OBRATNUMBER(11,3)Výška obratu organizácie v tis. € 
AKTIVITACHAR(1)Príznak aktivity organizácie určený na základe štatistických metód určovania aktivity organizácií
1 – aktívna organizácia
0 – neaktívna organizácia
 
Štruktúra súborov štatistického registra organizácií (súbory s názvom ROyymm_1.ZIP a ROyymm_2.ZIP) vytvorené od júna 2017:

Súbor ROyymm_1.ZIP:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položkyČíselník
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie 
DATVZNDATEdátum vzniku organizácie (administratívny) 
DATZANDATEdátum zániku organizácie (administratívny) 
FORMACHAR(3)kód právnej formy0056
DRVLSTCHAR(1)kód druhu vlastníctva0036
USORGCHAR(2)kód ústredného orgánu štátnej správy0069
SNUCHAR(3)kód sektoru pre systém národných účtov5507
KATPCHAR(2)kód kategórie podľa počtu zamestnancov0073
KATT13CHAR(3)kód kategórie podľa výšky produkcie (tis.EUR), verzia 20130068
SIDKRJCHAR(5)regionálna štatistická územná jednotka – kód sídla kraja0023
SIDOKRCHAR(6)lokálna štatistická jednotka – kód sídla okresu0024
OBECCHAR(12)lokálna štatistická územná jednotka – kód sídla obce0025
TYPJCHAR(4)kód typu štatistickej jednotky0032
ESU2010CHAR(5)kód inštitucionálneho subsektory ESU 2010CL010010
NAZOVCHAR(144)plný názov organizácie 
PRIEZCHAR(20)priezvisko – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
MENOCHAR(15)meno – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
TITPREDCHAR(2)kód titulu pred menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0062
TITZACHAR(2)kód titulu za menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0063
SIDULCHAR(32)ulica sídla 
SIDSUPCISLOCHAR(15)súpisné číslo sídla 
SIDORCISLOCHAR(15)orientačné číslo sídla 
SIDPSCCHAR(5)poštové smerové číslo sídla 
SIDPOSTACHAR(35)názov a číslo dodávacej pošty 
HLSKNACECHAR(5)kód hlavnej ekonomickej činnosti – SKNACE Rev. 25201,
5202,
5203,
5207,
5205
Súbor ROyymm_2.ZIP:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položkyČíselník
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie 
POCPNUMBERpočet zamestnancov organizácie 
TRZBYNUMBER(11,3)výška tržieb organizácie v tis. € 
OBRATNUMBER(11,3)Výška obratu organizácie v tis. € 
AKTIVITACHAR(1)Príznak aktivity organizácie určený na základe štatistických metód určovania aktivity organizácií
1 – aktívna organizácia
0 – neaktívna organizácia
 
Štruktúra súboru štatistický register organizácií (súbor s názvom ROyymm.ZIP) vytvoreného od mája 2016:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položkyČíselník
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie 
DATVZNDATEdátum vzniku organizácie (administratívny) 
DATZANDATEdátum zániku organizácie (administratívny) 
FORMACHAR(3)kód právnej formy0056
DRVLSTCHAR(1)kód druhu vlastníctva0036
USORGCHAR(2)kód ústredného orgánu štátnej správy0069
SNUCHAR(3)kód sektoru pre systém národných účtov5507
KATPCHAR(2)kód kategórie podľa počtu zamestnancov0073
KATT13CHAR(3)kód kategórie podľa výšky produkcie (tis.EUR), verzia 20130068
SIDKRJCHAR(5)regionálna štatistická územná jednotka – kód sídla kraja0023
SIDOKRCHAR(6)lokálna štatistická jednotka – kód sídla okresu0024
OBECCHAR(12)lokálna štatistická územná jednotka – kód sídla obce0025
TYPJCHAR(4)kód typu štatistickej jednotky0032
ESU2010CHAR(5)kód inštitucionálneho subsektory ESU 2010CL010010
NAZOVCHAR(144)plný názov organizácie 
PRIEZCHAR(20)priezvisko – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
MENOCHAR(15)meno – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
TITPREDCHAR(2)kód titulu pred menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0062
TITZACHAR(2)kód titulu za menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0063
SIDULCHAR(32)ulica sídla 
SIDSUPCISLOCHAR(15)súpisné číslo sídla 
SIDORCISLOCHAR(15)orientačné číslo sídla 
SIDPSCCHAR(5)poštové smerové číslo sídla 
SIDPOSTACHAR(35)názov a číslo dodávacej pošty 
TLFCHAR(25)telefónne číslo sídla 
E_MAILCHAR(50)e-mail adresa sídla 
HLSKNACECHAR(5)kód hlavnej ekonomickej činnosti – SKNACE Rev. 25201,
5202,
5203,
5207,
5205
Štruktúra číselníkov(súbor s názvom CISyymm.ZIP) vytvorených od júna 2015:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položky
sortNumberNUM(9)Poradie položky
codeCHAR(256)Kód položky
officialTitleCHAR(4000)Slovenský oficiálny názov
mediumTitleCHAR(4000)Slovenský skrátený názov
shortTitleCHAR(4000)Slovenský krátky názov
officialTitleEnCHAR(4000)Anglický oficiálny názov
mediumTitleEnCHAR(4000)Anglický skrátený názov
shortTitleEnCHAR(4000)Anglický krátky názov
noteCHAR(4000)Slovenská poznámka
noteEnCHAR(4000)Anglická poznámka
includesCHAR(4000)Vysvetlivky: zahŕňa sa
includesAlsoCHAR(4000)Vysvetlivky: tiež sa zahŕňa
excludesCHAR(4000)Vysvetlivky: vylučuje sa
infoCHAR(4000)Slovenská informácia
additionalInfoCHAR(4000)Doplnková informácia
infoEnCHAR(4000)Anglická informácia
unitOfMeasureCHAR(4000)Merná jednotka
validFromCHAR(10)Dátum začiatku platnosti
validToCHAR(10)Dátum konca platnosti
dateCreatedCHAR(10)Dátum vytvorenia
dateModifiedCHAR(10)dateModified

Číselníky sú k dispozícii k stiahnutiu na stránke ŠÚ SR v hore uvedenej štruktúre.

Štruktúra súboru register priestorových jednotiek (súbor s názvom RPJyymm.TXT) vytvoreného od júna 2015:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položky
RSUJ2CHAR(4)Kód regionálnych štatistických územných jednotiek – oblasti
NAZRSUJ2CHAR(4000)Názov regionálnych štatistických územných jednotiek – oblasti
RSUJ3CHAR(5)Kód kraja
KRJCHAR(1)Kód kraja
NAZKRJ = NAZRSUJ3CHAR(4000)Názov kraja
OKSCHAR(3)Kód okresu
LSUJ1CHAR(6)Kód okresu
NAZOKS = NAZLSUJ1CHAR(4000)Názov okresu
LSUJ2CHAR(12)Kód obce
ICZUJCHAR(6)Kód obce
NAZZUJ = NAZLSUJ2CHAR(4000)Názov obce
ICUTJCHAR(6)Kód územno-technickej jednotky
NAZUTJCHAR(4000)Názov územno-technickej jednotky
ICZSJCHAR(5)Kód základnej sídelnej jednotky
NAZZSJCHAR(4000)Názov základnej sídelnej jednotky

RPJ je k dispozícii na stiahnutie na stránke ŠÚ SR v hore uvedenej štruktúre.

Štruktúra súboru štatistický register organizácií (súbor s názvom ROyymm.ZIP) vytvoreného od júna 2015 do apríla 2016:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položkyČíselník
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie 
DATVZNDATEdátum vzniku organizácie (administratívny) 
DATZANDATEdátum zániku organizácie (administratívny) 
FORMACHAR(3)kód právnej formy0056
DRVLSTCHAR(1)kód druhu vlastníctva0036
USORGCHAR(2)kód ústredného orgánu štátnej správy0069
SNUCHAR(3)kód sektoru pre systém národných účtov5507
KATPCHAR(2)kód kategórie podľa počtu zamestnancov0073
KATT13CHAR(3)kód kategórie podľa výšky produkcie (tis.EUR), verzia 20130068
SIDKRJCHAR(1)kód sídla kraja0049
SIDOKRCHAR(3)kód sídla okresu0048
ICZUJCHAR(6)identifikačné číslo základnej územnej jednotky – kód obce0051
ICUTJCHAR(6)identifikačné číslo územno-technickej jednotky – kód katastra0052
TYPJCHAR(4)kód typu štatistickej jednotky0032
ESU2010CHAR(5)kód inštitucionálneho subsektory ESU 2010CL010010
NAZOVCHAR(144)plný názov organizácie 
PRIEZCHAR(20)priezvisko – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
MENOCHAR(15)meno – FO – podnikateľa alebo štatutára PO 
TITPREDCHAR(2)kód titulu pred menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0062
TITZACHAR(2)kód titulu za menom – FO – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu PO0063
SIDULCHAR(32)ulica sídla 
SIDCISCHAR(10)popisné číslo sídla 
SIDPSCCHAR(5)PSČ sídla 
SIDPOSTACHAR(35)názov a číslo dodávacej pošty 
SMTLFCHAR(7)smerové telefónne číslo sídla 
TLFCHAR(25)telefónne číslo sídla 
FAXCHAR(25)faxové číslo sídla 
E_MAILCHAR(50)e-mail adresa sídla 
HLSKNACECHAR(5)kód hlavnej ekonomickej činnosti – SKNACE Rev. 25201,
5202,
5203,
5207,
5205
Štruktúra súboru štatistický register organizácií (súbor s názvom ROyymm.ZIP) do mája 2015:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položkyČíselník
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie 
DATVZNDATEdátum vzniku organizácie (administratívny) 
DATZANDATEdátum zániku organizácie (administratívny) 
DOVODCHAR(1)dôvod zmeny (4=zrušená organizácia) 
HLOKECCHAR(5)kód hlavnej ekonomickej činnosti5502
HLKTOKECCHAR(4)kategória/subkategória hlavnej ekonomickej činnosti5503
FORMACHAR(3)kód právnej formy0056
DRVLSTCHAR(1)kód druhu vlastníctva0036
USORGCHAR(2)kód ústredného orgánu štátnej správy0069
SNUCHAR(3)kód sektoru pre systém národných účtov5507
KATPCHAR(2)kód kategórie podľa počtu zamestnancov0073
KATTCHAR(2)kód kategórie podľa výšky produkcie (mil.SKK)0071
SIDKRJCHAR(1)kód sídla kraja0049
SIDOKRCHAR(3)kód sídla okresu0048
ICZUJCHAR(6)identifikačné číslo základnej územnej jednotky0051
ICUTJCHAR(6)identifikačné číslo územno-technickej jednotky0052
S4CHAR(4)typ štatistickej jednotky0074
ESU95CHAR(5)inštitucionálne subsektory ESU 950076
NAZOVCHAR(144)plný názov organizácie 
PRIEZCHAR(20)priezvisko – fyzická osoba 
MENOCHAR(15)meno – fyzická osoba 
TITPREDCHAR(35)kód titulu pred menom 
TITZACHAR(35)kód titulu za menom 
SIDULCHAR(32)ulica sídla 
SIDCISCHAR(10)popisné číslo sídla 
SIDPSCCHAR(5)PSČ sídla 
SIDPOSTACHAR(35)názov a číslo dodávacej pošty 
SMTLFCHAR(7)smerové telefónne číslo sídla 
TLFCHAR(25)telefónne číslo sídla 
FAXCHAR(25)faxové číslo sídla 
E_MAILCHAR(50)e-mail adresa sídla 
SKNACE*)CHAR(4)sekcia klasifikácie ekonomickej činnosti podľa SK NACE Rev. 25201,
5202,
5203,
5207
*) Prvé dve písmená odpovedajú číselníku 5202, prvé tri písmená odpovedajú číselníku 5203, obsah celého poľa odpovedá číselníku 5207. Pole POZN číselníkov 5202, 5203 a 5207 obsahuje údaj sekcie, ktorá je popísaná číselníkom 5201.
Štruktúra súboru subčíselníkov (súbor s názvom CISyymm.TXT) do mája 2015:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položky
KODCISCHAR(4)kód číselníka
KODPOLCHAR(32)Kód položky číselníka, maximálne 32 abecedno-číselných znakov
DATZPDATEDátum začiatku platnosti položky číselníka, spravidla 1. 1. kalendárneho roku, v ktorom sa položka zavádza
DATKPDATEDátum konca platnosti položky číselníka, spravidla 31. 12. kalendárneho roku, v ktorom sa položka naposledy použila
DATZARDATEDátum zaradenia (vypracovania) položky číselníka
DATAKTDATEDátum poslednej aktualizácie položky číselníka
NAZPLSCHAR(144)Plný slovenský názov položky číselníka
NAZSKSCHAR(24)Skrátený slovenský názov položky číselníka
POZNCHAR(255)Poznámka k položke číselníka
Poznámka: Súbor obsahuje spolu 19 subčíselníkov.
Štruktúra súboru dodatku k štatistickému registru organizácií (súbor s názvom RO_yymm_ICO_ESA2010_KATT09.zip) do mája 2015:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položky
ICOCHAR(8)identifikačné číslo organizácie
ESA2010CHAR(5)inštitucionálne subsektory podľa ESA2010
KATT09CHAR(2)kód kategórie podľa výšky produkcie (tis. EUR)
 Štruktúra súboru číselníka ESA2010 použitého v dodatku k štatistickému registru organizácií (súbor s názvom ESA2010.TXT):
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položky
KODCISCHAR(8)kód číselníka
KODPOLCHAR(5)Kód položky číselníka
NAZPLSCHAR(144)Plný slovenský názov položky číselníka
DATAKTDATEDátum poslednej aktualizácie položky číselníka
PORCHAR(2)Poradie
Štruktúra súboru číselníka KATT09 použitého v dodatku k štatistickému registru organizácií (súbor s názvom KATT09.TXT) do mája 2015::
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položky
PORCHAR(2) Poradie
KODPOLCHAR(2)Kód položky číselníka
DATAKTDATEDátum poslednej aktualizácie položky číselníka
NAZPLSCHAR(144)Plný slovenský názov položky číselníka
NAZSKSCHAR(24)Skrátený slovenský názov položky číselníka
Štruktúra súboru register priestorových jednotiek (súbor s názvom RPJyymm.TXT) do mája 2015:
PoložkaTyp (veľkosť)Význam položky
NAZZUJCHAR(40)Názov základnej územnej jednotky – obce
NAZUTJCHAR(40)Názov základnej územno-technickej jednotky – časti obce
NAZKRAJCHAR(20)Názov kraja
NAZOKRESCHAR(30)Názov okresu
NAZSOKRESCHAR(30)Názov okresu podľa starého územno-správneho členenia
DATODDATEDátum začiatku platnosti položky registra
DATDODATEDátum konca platnosti položky registra
KRAJCHAR(1)Kód kraja
OKRESCHAR(3)Kód okresu
SOKRESCHAR(4)Kód okresu podľa starého územného členenia
ICZUJCHAR(6)Kód základnej územnej jednotky – obce
ICUTJCHAR(6)Kód územno-technickej jednotky – časti obce
RSUJ2CHAR(4)Kód štatistickej územnej jednotky – oblasti
NAZRSUJ2CHAR(30)Názov štatistickej územnej jednotky – oblasti
RSUJ3CHAR(5)Kód štatistickej územnej jednotky – kraja
LSUJ1CHAR(6)Kód štatistickej územnej jednotky – okresu
Poznámka: Register priestorových jednotiek (RPJ) je kombináciou údajov z viacerých nadväzujúcich číselníkov.