en en

DEV-STV(NBS)1-04

Povinnosť predkladania hlásení je upravená v ustanoveniach § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
Štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania je ustanovená Opatrením Národnej banky Slovenska č. 280/2018 Z. z. z 25. septembra 2018 o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.

Štvrťročné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach

Metodika