en en

SLUZ (NBS) 1-04

Povinnosť predkladania hlásení je upravená v ustanoveniach § 8 ods. (4) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.