en en

Archívne údaje - ESA 95

Metodika

ŠFÚ predstavujú finančné štatistické údaje, ktoré vytvárajú integrálnu súčasť systému národných účtov. Tieto údaje reprezentujú finančné pozície (stavy) a finančné transakcie jednotlivých sektorov v ekonomike, a taktiež medzi uvedenými sektormi a zvyškom sveta. Dáta o finančných stavoch poskytujú vyčerpávajúci prehľad o finančnom bohatstve a úrovni zadlženia finančných inštitúcií, domácností, podnikov a všeobecnej vlády. Údaje o finančných transakciách poskytujú informáciu o čistom nadobudnutí finančných aktív respektíve o čistom vytváraní finančných záväzkov.

Výkazníctvo pre potreby zostavovania ŠFÚ je založené na tzv. šesť-sektorovom prístupe v súlade s metodikou ESA95, pričom jednotlivé sektory sú zoskupené do troch hlavných ekonomických oblastí: nefinančné sektory (vláda, nefinančné spoločnosti, domácnosti vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam), finančné sektory (centrálna banka, ostatné peňažné finančné inštitúcie, ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích spoločností a penzijných fondov, pomocné finančné inštitúcie, poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy) a zvyšok sveta. Finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike sú vo ŠFÚ zobrazené pomocou siedmych základných finančných nástrojov: menové zlato a zvláštne práva čerpania, obeživo a vklady, cenné papiere okrem akcií, pôžičky, akcie a ostatné podiely, poistno-technické rezervy a ostatné pohľadávky/záväzky. ŠFÚ sú veľmi užitočné pre potreby spätnej kontroly konzistentnosti údajov menovej a bankovej štatistiky, platobnej bilancie, kapitálového trhu a štatistiky všeobecnej vlády.

Na úrovni EÚ sú ŠFÚ publikované na stránke Európskej centrálnej banky ako súčasť integrovaných účtov eurozóny (EAA – Euro Area Accounts). EAA predstavujú prepojenie nefinančných a finančných účtov eurozóny, to znamená prepojenie tvorby produkcie vo výrobnom procese, jej rozdelenie a následnú spotrebu s použitím nespotrebovanej časti produkcie (úspory) v podobe finančných tokov.

Metodika ŠFU

Štvrťročné finančné účty za národné hospodárstvo

Časové rady – stavy

Časové rady – transakcie

Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Komentár k štvrťročným finančným účtom