en en

Výmena eurobankoviek a euromincí

I. Všeobecné informácie

Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) vymieňa eurobankovky a euromince jednej, resp. viacerých nominálnych hodnôt za eurobankovky a euromince iných nominálnych hodnôt takto:

  • eurobankovky – bezplatne,
  • euromince – výmena euromincí v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50 centov, 1 a 2 eurá je bez poplatku do 100 kusov; ak je predložených viac ako 100 kusov euromincí týchto nominálnych hodnôt, je výmena spoplatnená poplatkom vo výške 1% z hodnoty všetkých predložených euromincí. Výmena 1 a 2 centových eurových mincí je bez poplatku.

Výmena:

  • osobne v hotovosti (na počkanie alebo pri väčšom počte mincí NBS navrhne termín prezatia) na pokladniciach v ústredí a v expozitúrach v pokladničných hodinách určených pre verejnosť,
  • poštou (odporúča sa bezpečnostná obálka) na adresu ústredia, ak predkladateľ nemôže vymeniť peňažné prostriedky osobne. Príslušnú protihodnotu peňažných prostriedkov zašle NBS poštou (možné iba v SR) alebo bezhotovostne pripísaním na účet banky uvedený klientom.

Pri výmene eurobankoviek a euromincí nemá predkladateľ nárok na poskytnutie zberateľských euromincí, pamätných euromincí, ani eurobankoviek alebo euromincí určitého vzoru, typu, alebo série vrátane euromincí s určitou národnou stranou.

Eurobankovky a euromince je potrebné roztriediť podľa jednotlivých nominálnych hodnôt.

II. Podmienky a doklady potrebné na výmenu

  • Výmena osobne (na počkanie alebo pri väčšom počte mincí NBS navrhne termín prezatia):

– eurobankovky – bez obmedzenia počtu kusov,

– euromince – počet predložených mincí celkovo nepresahuje 1 000 kusov,

– originály alebo úradne overené fotokópie identifikačnej dokumentácie (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt),

vyhlásenie klienta, v prípade prevzatia protihodnoty v dohodnutom termíne, ak počet predložených mincí celkovo presahuje 1 000 kusov vrátane, alebo ak sa s klientom vzhľadom na prevádzkové a kapacitné možnosti výmenného miesta dohodne prevzatie protihodnoty v inom termíne aj pri celkovom počte mincí menšom ako 1 000 kusov,

  • Výmena poštou (odporúča sa bezpečnostná obálka na adresu ústredia):

– eurobankovky a euromince – bez obmedzenia počtu kusov,

– fotokópie identifikačnej dokumentácie (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt),

– vyplnený príslušný výmenný lístok (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba),

v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke, originál písomného potvrdenia banky, že je jej klientom, alebo výpis z účtu s úplným menom a adresou klienta nie starší ako tri mesiace,

v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke na území SR, názov banky a číslo účtu v tvare IBAN,

v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke mimo územia SR vyplnené tlačivo „Povinné údaje pre vykonanie úhrady do zahraničia„.

Upozornenie: V prípade výmeny eurobankoviek a euromincí zaslaných poštou zo zahraničia, NBS neposkytuje služby colnej deklarácie a ani neuhrádza s tým spojené poplatky za odosielateľa.

III. Legislatívny rámec

NBS vymieňa eurobankovkyeuromince v súlade s:

  • § 17b a 17e zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, podľa § 3 a 4 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 11/2011 Z.z.
  • článkom 3 rozhodnutia Európskej centrálnej banky č. ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu v platnom znení
  • zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.