en en

Výmena poškodených eurobankoviek a euromincí

I. Výmena znehodnotených, necelých a inak poškodených eurobankoviek a euromincí sa uskutočňuje

vo výške nominálnej hodnoty predložených alebo poštou zaslaných eurobankoviek alebo euromincí, a to:

 1. za znehodnotené alebo poškodené eurobankovky, ktoré sú pravé, v týchto prípadoch:
  • pri predložení viac ako 50% eurobankovky,
  • pri predložení 50% alebo menšej časti eurobankovky, ak predkladateľ dokáže, že chýbajúce časti boli zničené,
 2. za eurobankovky znehodnotené, alebo poškodené v menšom rozsahu, napríklad popísané poznámkami, číslami alebo krátkymi vetami,
 3. za znehodnotené a inak poškodené euromince, ak sú celé.

Výmena znehodnotených, necelých a inak poškodených eurobankoviek a euromincí sa realizuje pri dodržaní rovnakých postupov a vyplnení rovnakých tlačív ako sú uvedené pri výmene nepoškodených eurobankoviek a euromincí; súčasne sa uplatňujú osobitné podmienky pre výmenu znehodnotených, necelých a inak poškodených eurobankoviek uvedené v bode II.

II. Osobitné podmienky pre výmenu znehodnotených, necelých a inak poškodených eurobankoviek

1. ak je pochybnosť o oprávnenom vlastníctve eurobankoviek, predkladateľ doloží dôkaz, že je vlastníkom alebo osobou oprávnenou nakladať s týmito eurobankovkami z iného dôvodu,

2. ak sú predložené pravé eurobankovky s atramentovými škvrnami, znečistené alebo impregnované, predkladateľ doloží písomné vysvetlenie k typu škvrny, znečistenia alebo impregnácie,

3. ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži, predkladateľ doloží písomné vyhlásenie o príčine neutralizácie,

4. ak boli eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži v súvislosti s pokusom o lúpež, krádež alebo iný trestný čin, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činom, eurobankovky sa vymenia, iba ak o to požiada ich vlastník alebo osoba oprávnená s nimi nakladať z iného dôvodu a ide o osobu, ktorá je obeťou pokusu o trestný čin alebo dokonaného trestného činu, v dôsledku ktorého sa eurobankovky poškodili,

5. ak sú predložené poškodené eurobankovky znečistené natoľko, že ohrozujú zdravie a bezpečnosť, vymenia sa poškodené eurobankovky, iba ak predkladateľ doloží posudok príslušných orgánov týkajúci sa zdravia a bezpečnosti.

III. Náhrady sa neposkytujú za eurobankovky a euromince:

 • pri ktorých je podozrenie, že sú falšované, alebo pozmenené,
 • za úmyselne poškodené euromince, napríklad za euromince s vyvŕtaným otvorom,
 • za úmyselne znehodnotené alebo poškodené eurobankovky,
 • za necelé euromince,
 • ak ich poškodením bol spáchaný trestný čin,
 • ak pochádzajú z trestného činu,
 • za eurobankovky a euromince poškodené za účelom ich znehodnotenia (výrazne označené textom „SPECIMEN“ alebo „VZOR“, alebo eurobankovky, ktoré sú poškodené prederavením piatimi pravidelnými otvormi),
 • ak eurobankovka je zložená z viac častí, ktoré nepatria k sebe.

Takto poškodené eurobankovky a euromince budú predkladateľovi odobraté bez náhrady a bude mu vydané potvrdenie o odobratí.