en en

Výmena slovenských bankoviek a slovenských pamätných mincí

I. Všeobecné informácie

Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) vymieňa slovenské bankovky a slovenské pamätné mince bezplatne prepočítané konverzným kurzom: 1 euro = 30,1260 Sk.

Výmena:

alebo

  • poštou (odporúča sa bezpečnostná obálka) na adresu ústredia, ak predkladateľ nemôže vymeniť peniaze osobne. Príslušnú protihodnotu peňažných prostriedkov zašle NBS poštou (možné iba v SR) alebo bezhotovostne pripísaním na účet banky uvedený klientom.

Pri výmene slovenských bankoviek a slovenských pamätných mincí nemá predkladateľ nárok na poskytnutie zberateľských euromincí, pamätných euromincí, ani eurobankoviek alebo euromincí určitého vzoru, typu, alebo série ani euromincí s určitou národnou stranou.

Slovenské bankovky a slovenské pamätné mince je potrebné roztriediť podľa jednotlivých nominálnych hodnôt.

Obdobia výmeny:

II. Podmienky a doklady potrebné na výmenu

  • Výmena osobne:

– slovenské bankovky, prípadne slovenské pamätné mince,

– originály alebo úradne overené fotokópie identifikačnej dokumentácie (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt).

  • Výmena poštou (odporúča sa bezpečnostná obálka na adresu ústredia):

– slovenské bankovky, prípadne slovenské pamätné mince,

– úradne overené fotokópie identifikačnej dokumentácie (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt),

– vyplnený príslušný výmenný lístok (fyzická osoba)

v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke, originál písomného potvrdenia banky, že je jej klientom, alebo výpis z účtu s úplným menom a adresou klienta nie starší ako tri mesiace,

v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke na území SR názov banky a číslo účtu v tvare IBAN,

v prípade ak predkladateľ žiada zaslať protihodnotu bezhotovostne na účet v banke mimo územia SR vyplnené tlačivo „Povinné údaje pre vykonanie úhrady do zahraničia„.

III. Legislatívny rámec

NBS vymieňa slovenské bankovky a slovenské pamätné mince v súlade s:

  • § 3, 4 a 6 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • podľa §2 až 5 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 465/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z.
  • zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.