en en

Výmena necelých alebo inak poškodených slovenských bankoviek

Za necelé slovenské bankovky sa poskytne náhrada, ak je na výmenu predložená identifikovateľná časť bankovky, ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky.

Náhrada za necelé slovenské bankovky a za inak poškodené slovenské bankovky

sa uskutočňuje výmenou za nepoškodené eurobankovky a euromince v obdobiach výmeny:

Náhrada sa neposkytuje za slovenské bankovky:

  • pri ktorých je podozrenie, že sú falšované, alebo pozmenené,
  • ak ich poškodením bol spáchaný trestný čin,
  • ak pochádzajú z trestného činu,
  • ak v dôsledku poškodenia nie sú identifikovateľné,
  • za zničené a stratené,
  • za bankovky poškodené za účelom ich znehodnotenia (výrazne označené textom „SPECIMEN“ alebo „VZOR“, alebo bankovky, ktoré sú poškodené prederavením piatimi pravidelnými otvormi),
  • za necelé bankovky, ak ich celková celistvá plocha nepresahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky.

Takto poškodené slovenské bankovky budú predkladateľovi odobraté bez náhrady a bude mu vydané potvrdenie o odobratí.

Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže v odôvodnených prípadoch písomne požiadať Národnú banku Slovenska o poskytnutie náhrady za slovenské bankovky za ktoré sa neposkytuje náhrada; v žiadosti predkladateľ uvedie podrobný opis toho, ako k poškodeniu bankoviek došlo a všetky náležitosti ako keď žiada poslať peniaze na účet pri výmene peňažných prostriedkov.