en en

Metodická a sankčná činnosť

V súlade so schválenou Koncepciou ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu Národná banka Slovenska v rámci svojich právomocí a kompetencií postupuje tak, aby svojou činnosťou posilnila preventívne účinky právomocí v oblasti výkonu dohľadu na ochranu finančných spotrebiteľov, aby posilnila dôveru spotrebiteľov na finančnom trhu v korektné a zdravé fungovanie finančného trhu, a aby zabránila opakovaniu praktík niektorých finančných inštitúcií, ktoré v minulosti viedli k výraznej nespokojnosti spotrebiteľov – klientov týchto inštitúcií a mohli by viesť aj k zníženiu dôveryhodnosti daného sektoru ako celku.Národná banka Slovenska za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu môže uložiť peňažnú sankciu, zákaz nekalej obchodnej praktiky alebo používania neprijateľnej zmluvnej podmienky v neprospech finančného spotrebiteľa, zákaz poskytovania finančnej služby, ktorá je v rozpore s pravidlami ochrany spotrebiteľov, a môže odobrať povolenie alebo iné udelené oprávnenie. Pri ukladaní sankcií alebo opatrení na nápravu za porušenie povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov bude Národná banka Slovenska prihliadať na aspekty stability finančného systému ako celku.

Národná banka Slovenska, má záujem vykonávať ochranu finančných spotrebiteľov transparentne a predvídateľne. Cieľom Národnej banky Slovenska v tejto oblasti je zadefinovať odporúčaný štandard postupu dohliadaných subjektov. Tento cieľ sa dá dosiahnuť vydávaním metodických usmernení a stanovísk, ktoré vysvetlia ustanovenia právnych predpisov, ak je ich aplikácia problematická alebo nie celkom zrejmá. Kľúčové je zadefinovať, ako si regulácia a dohľad predstavujú správanie dohliadaných subjektov najmä voči zraniteľnejším skupinám spotrebiteľov alebo pri finančných službách, ktoré môžu byť rizikové z pohľadu ochrany finančných spotrebiteľov.

Pri metodickej činnosti bude Národná banka Slovenska používať tieto nástroje:

  1. konzultačné materiály ako obdoba „green paper“ a „white paper“ z terminológie Európskej únie, ktoré majú slúžiť na verejnú diskusiu k vybraným témam finančného trhu;
  2. stanoviská, ktoré predstavujú výklad tých ustanovení právnych predpisov, ktorých aplikácia v praxi nezodpovedá právnemu názoru orgánu dohľadu prípadne ide o nové ustanovenie, kde je vhodné zverejniť interpretáciu orgánu dohľadu;
  3. metodické usmernenia útvaru dohľadu nad finančným trhom, ktoré zastávajú v tomto rebríčku najvyššie miesto a obsahujú ustálený a orgánom dohľadu presadzovaný štandard.