en en

Výkon dohľadu

Čo je cieľom NBS pri výkone dohľadu?

NBS dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispieť k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu*. Za týmto účelom využíva NBS zákonné nástroje na:

  • presadzovanie takých služieb na finančnom trhu, ktoré rešpektujú zákonom chránené záujmy spotrebiteľov,
  • podporu transparentných a zrozumiteľných informácii pre spotrebiteľov týkajúcich sa ponúkaných finančných služieb,
  • zvyšovanie finančnej gramotnosti spotrebiteľskej verejnosti.

Koho dohliadame?

Sankcie a opatrenia

Dohľad nad finančnými inštitúciami je neverejný a vzťahuje sa na neho povinnosť zachovania mlčanlivosti*. Z tohto dôvodu vás nebudeme môcť informovať o samotnom výkone dohľadu a prijatých opatreniach.


*Zákon č. 747/2004 Z. z.. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.