en en

Analytické údaje finančného sektora

Údaje o bankách, poisťovniach, dôchodkovom sporení, kolektívnom investovaní, obchodníkoch s cennými papiermi, Burze cenných papierov a Centrálnom depozitári cenných papierov

Zahŕňajú ukazovatele finančnej stability ako aktíva, pasíva, spravovaný majetok, ziskovosť, koncentráciu a ďalšie ukazovatele

Ruka s perom ukazujúca na stĺpcový graf

Údaje za banky sú dostupné aj v časových radoch.

Metodika

Metodika – aktualizácia (december 2010)