en en

Rozhodnutie NBS č. 5/1999

5 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1999

o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu Národná banka Slovenska rozhodla:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Týmto rozhodnutím sa určuje trhový poriadok primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov vydávaných v Slovenskej republike, znejúcich na slovenskú menu (ďalej len „PTŠCP“), ktorých emitentom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“). (2) Trhový poriadok PTŠCP vymedzuje v súlade s osobitnými predpismi 1) PTŠCP, upravuje postupy PTŠCP, určuje subjekty PTŠCP, ich práva a povinnosti.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) PTŠCP sa na účely tohto rozhodnutia rozumie uzatvorený trh, ktorý zabezpečuje emisie štátnych cenných papierov (ďalej len „ŠCP“)
a) štátnych dlhopisov (ďalej len „ŠD“), b) štátnych pokladničných poukážok (ďalej len „ŠPP“) a ich primárny predaj.
Účasť investorov na ňom je podmienená podpísaním zmluvy o účasti na PTŠCP alebo zmluvy o nepriamej účasti na PTŠCP (ďalej len „zmluva“) s Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“), ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tohoto rozhodnutia.
(2) ŠD sa na účely tohto rozhodnutia rozumejú ŠCP s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých použitie vymedzuje najmä zákon o štátnom rozpočte a štátny záverečný účet na príslušný rok. Zákonom ustanovenou evidenciou ŠD je evidencia vedená v Stredisku cenných papierov SR, a. s. Bratislava2) (ďalej len „stredisko“). Sekundárne obchodovanie so ŠD prebieha na Burze cenných papierov Bratislava, a. s. (3) ŠPP sa na účely tohto rozhodnutia rozumejú ŠCP s dobou splatnosti do jedného roka potvrdzujúce uloženie peňažných prostriedkov používaných na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku. Zákonom ustanovenou evidenciou ŠPP je centrálny register vedený NBS3) (ďalej len „centrálny register“). Sekundárne obchodovanie s nimi je súčasťou peňažného trhu. (4) Agentom na účely tohto rozhodnutia sa rozumie NBS, ktorá z poverenia MF SR4) zabezpečuje predaj ŠCP ako organizátor primárneho trhu. (5) Menovitou hodnotou ŠCP sa na účely tohto rozhodnutia rozumie peňažná suma ŠCP uvedená v emisných podmienkach pri ŠD a v žiadosti o evidenciu emisie pri ŠPP. (6) Výnosom dosiahnutým na PTŠCP5) sa na účely tohto rozhodnutia rozumie odmena emitenta investorovi za požičanie peňazí formou nákupu ŠCP na primárnom trhu a je uvedený v emisných podmienkach pri ŠD a v žiadosti o evidenciu emisie pri ŠPP. (7) Emisným kurzom ŠCP sa na účely tohto rozhodnutia rozumie cena, za ktorú sa cenný papier predáva na primárnom trhu. (8) Dňom vydania cenného papiera (ďalej len „deň emisie“) sa na účely tohto rozhodnutia rozumie deň, od ktorého sa začína počítať doba splatnosti cenného papiera.
1) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v zneníneskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.
2) § 1 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb.
3) § 98 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnejrady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.
§ 31 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb.
4) § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
§ 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb.
5) § 10 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb.
§ 3
Predajné miesto
(1) Predajným miestom je agentom určené pracovisko NBS (oddelenie vzťahov k štátnemu rozpočtu), v ktorého kompetencii je predaj ŠCP prvému majiteľovi. (2) Predajné miesto zabezpečuje
a) uzatváranie zmlúv s investormi do ŠCP na primárnom trhu podľa § 9, b) na základe týchto zmlúv evidenciu investorov do ŠCP na primárnom trhu, c) evidenciu a zverejňovanie emisných podmienok ŠD a oznámení o emisii ŠPP, d) pri ŠD registráciu emisných podmienok prostredníctvom programovej aplikácie zabezpečujúcej primárny predaj ŠCP (ďalej len „aplikácia“), e) pri ŠPP odovzdanie žiadosti o evidenciu emisie centrálnemu registru, f) zber a evidenciu objednávok nákupu ŠCP z primárneho predaja, g) spracovanie týchto objednávok podľa rozhodnutia emitenta a postupov stanovených emitentom v oznámení o emisii v súlade so štvrtou časťou tohoto rozhodnutia, h) distribúciu výsledkov spracovania týchto objednávok.
(3) Predajné miesto zodpovedá za
a) včasné a kvalitné uskutočňovanie operácií na PTŠCP na základe správ, ktoré obdrží od emitenta a od investorov do ŠCP,
b) trvalú aktualizáciu informácií obsiahnutých v aplikácii, c) vedenie potrebnej dokumentácie a jej archivovanie v súlade s vnútorným predpisom NBS 6) , d) vybavovanie reklamácií, podnetov a pripomienok investorov v súvislosti s PTŠCP.
§ 4
Oznámenie o emisii
(1) Oznámenie o pripravovaných emisiách ŠCP pripravuje emitent. Jeho zverejnenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy zabezpečuje agent. (2) Oznámenie o emisii ŠD má formu emisných podmienok, v ktorých sú uvedené všetky náležitosti dlhopisu7). Tieto sa zverejňujú najneskôr týždeň pred vydaním ŠD8). (3) Ak sa predaj ŠPP uskutočňuje aukčnou formou, oznámenie o emisii ŠPP9) na základe žiadosti o evidenciu emisie, ktorá má všetky náležitosti dlhopisu, zverejňuje agent operatívne podľa rozhodnutia MF SR najneskôr však v deň aukcie. (4) Agent neručí za chyby alebo časové posuny zverejňovania oznámení spôsobené denníkmi, ktorým oznámenia na uverejnenie zasiela.
6) Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 50/1995, ktorým savydáva registratúrny, skartačný a archívny poriadok Národnej banky Slovenska.
7) § 3 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
8) § 18 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
9) § 54 ods. 1 písm. b) prvý bod zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 303/1995 Z.z.
(5) Ak sa primárny predaj ŠCP uskutoční aukčnou formou je emitent povinný ďalej uviesť
a) deň prijímania objednávok nákupu z primárneho predaja (deň aukcie), b) ostatné náležitosti podľa postupu primárneho predaja ŠCP v súlade so štvrtou časťou tohoto rozhodnutia.
(6) Agent posúdi formálnu a vecnú správnosť oznámenia o emisii ŠCP. Ak vzniknú nezrovnalosti, ihneď ich oznámi emitentovi. Prijaté oznámenie o emisii agent v prípade
a) ŠD, zaregistruje prostredníctvom aplikácie, b) ŠPP, odovzdá centrálnemu registru.
§ 5
Vymedzenie subjektov PTŠCP
(1) Subjektami PTŠCP vydávaných a obchodovaných zaknihovaním sú MF SR, NBS 10) a investori. (2) MF SR vystupuje pri emisiách ŠCP ako emitent cenných papierov vydávaných Slovenskou republikou 11). (3) NBS vystupuje pri emisiách ŠCP ako agent 4). (4) Investori sa delia na priamych investorov a nepriamych investorov.
§ 6
Priami investori
(1) Priamym investorom (ďalej len „PI“) môže byť banka 12), EXIMBANKA SR 13), Fond ochrany vkladov 14), poisťovňa 15) alebo obchodník s cennými papiermi, s ktorými agent uzavrel zmluvu. (2) PI je povinný
a) dodržiavať tento trhový poriadok,
10) § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb.
11) § 18 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
12) § 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov.
13) § 24 ods. 5 písm. c) zákona č. 80/1997 Z. z. oExportno-importnej banke Slovenskej republiky.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. oochrane vkladov v znení zákona č. 154/1999 Z. z.
15) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctvev znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. odoplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) mať technický účet platobného styku v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a. s. alebo mať otvorený korunový účet v banke, ktorá má technický účet platobného styku v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a. s., c) neodkladne oznámiť predajnému miestu všetky zmeny zmluvy a podpisových vzorov osôb PI oprávnených vykonávať činnosti spojené s PTŠCP, ktorý organizuje NBS (ďalej len „podpisové vzory“), ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 3 tohoto rozhodnutia.
(3) PI je oprávnený
a) uskutočňovať na PTŠCP činnosti v rozsahu stanovenom týmto rozhodnutím, b) získavať doklady o všetkých operáciách na PTŠCP, ktorých sa zúčastnil, c) informovať sa o všetkých zmenách na PTŠCP, ktoré sa ho týkajú.
(4) PI môže zastupovať na PTŠCP nepriameho investora, pokiaľ o to tento požiada a PI má oprávnenie vykonávať činnosť obchodníka s cennými papiermi 16).
§ 7
Nepriami investori
(1) Nepriamym investorom (ďalej len „NI“) môže byť tuzemská právnická osoba alebo zahraničná právnická osoba, ktorú predajné miesto eviduje na základe zmluvy. (2) NI uskutočňuje operácie na PTŠCP výlučne prostredníctvom jedného z PI. (3) NI je povinný
a) dodržiavať tento trhový poriadok, b) mať otvorený korunový účet v banke, ktorá má technický účet platobného styku v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a. s.
(4) NI je oprávnený
a) získavať od PI doklady o všetkých operáciách na PTŠCP, ktorých sa zúčastnil, b) informovať sa o všetkých zmenách na PTŠCP, ktoré sa ho týkajú.
§ 8
Cena ŠCP na primárnom trhu
(1) Výpočet ceny ŠCP na primárnom trhu je závislý od spôsobu stanovenia výnosu. Výnos zo ŠCP sa určuje5)
a) pevnou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou, alebo rôznymi kombináciami týchto spôsobov pri ŠD,
16) § 45 zákona č. 600/1992 Zb.
b) rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papieru a jeho nižším emisným kurzom pri ŠPP.
(2) Cena na PTŠCP je určená vzťahom a) pri ŠD
Vydávajúci útvar:
Odbor bankových obchodov
Vypracoval:
Ing. Jana Susková, tel. 5953 2574
Ing. Lucia Výbohová, tel. 5953 2741
Ing. Juraj Džuppa, tel. 5953 2808
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Postup č. Názov postupu
1
Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie – americký spôsob
2
Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie – holandský spôsob
3
Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie – americký spôsob
4
Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie – holandský spôsob
5
Čiastočný aukčný predaj s nekonkurenčnou objednávkou
6
Periodický predaj 19)
7
Predaj upisovaním 19)
8
Predaj za pevnú cenu
§ 19
Všeobecné podmienky pre postupy
PI, ak nie je v podmienkach vypísanej emisie stanovené inak, môže zadať maximálne tri aukčné objednávky s rôznou cenou. NI, ak nie je v podmienkach vypísanej emisie stanovené inak, môže zadať maximálne jednu aukčnú objednávku. Táto podmienka sa nevzťahuje na postupy č. 5, 7, 8.
§ 20
Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie
– americký spôsob
(1) Emitent je povinný zverejniť maximálnu sumu emisie a môže stanoviť aj minimálnu cenu predaja (ďalej len „cena“). (2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované. Pri ŠPP je do spracovania objednávok zahrnutý i prípadný nákup NBS.
19) Platí len pre ŠD.
(3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie, pričom táto nesmie presiahnúť maximálnu sumu emisie podľa odseku 1. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS. (4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený. (5) Každý uspokojený investor platí cenu, ktorú uviedol.
§ 21
Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie
– holandský spôsob
(1) Emitent je povinný zverejniť maximálnu sumu emisie a môže stanoviť aj minimálnu cenu. (2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované. Pri ŠPP je do spracovania objednávok zahrnutý i prípadný nákup NBS. (3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie, pričom táto nesmie presiahnúť maximálnu sumu emisie podľa odseku 1. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS. (4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený. (5) Každý uspokojený investor platí rovnakú cenu, a to najnižšiu cenu predaja uspokojeného podľa predchádzajúcich odsekov.
§ 22
Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie
– americký spôsob
(1) Emitent môže stanoviť minimálnu cenu. (2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované. (3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS. (4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený. (5) Každý uspokojený investor platí cenu, ktorú uviedol.
§ 23
Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie
– holandský spôsob
(1) Emitent môže stanoviť minimálnu cenu. (2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované. (3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS. (4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený. (5) Každý uspokojený investor platí rovnakú cenu, a to najnižšiu cenu predaja uspokojeného podľa predchádzajúcich odsekov.
§ 24
Čiastočný aukčný predaj s nekonkurenčnou objednávkou
(1) Emitent môže zverejniť celkovú sumu emisie a minimálnu cenu. Každý PI, ak nie je v podmienkach vypísania emisie stanovené inak, môže zadať maximálne tri aukčné objednávky s rôznou cenou a jednu nekonkurenčnú objednávku, pričom suma nekonkurenčnej objednávky nesmie presiahnuť 50% menovitej sumy všetkých aukčných objednávok daného PI. Každý NI, ak nie je v podmienkach vypísania emisie stanovené inak, môže zadať jednu aukčnú a jednu nekonkurenčnú objednávku, pričom suma nekonkurenčnej objednávky nesmie presiahnuť 50% menovitej sumy aukčných objednávok daného NI. (2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú rozdelené na objednávky na aukčný predaj (konkurenčné objednávky) a nekonkurenčný predaj. (3) Konkurenčné objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. Z cien konkurenčných objednávok sa váženým aritmetickým priemerom vypočíta priemerná cena. Táto priemerná cena sa priradí všetkým nekonkurenčným objednávkam v aukcii. (4) Všetky objednávky sa zoradia podľa cien od najvyššej po najnižšiu, bez ohľadu na to, či sú konkurenčné alebo nekonkurenčné. Ak emitent stanoví celkovú sumu emisie, prebieha ďalej primárny predaj podľa § 20 (postup č. 1). Ak emitent nestanoví celkovú sumu emisie, prebieha ďalej primárny predaj podľa § 22 (postup č. 3).
§ 25
Periodický predaj
(1) Emitent stanoví lehoty, prípadne periódu, v ktorej bude primárny predaj prebiehať a určí aj príslušný postup predaja. (2) Primárny predaj sa uskutočňuje v súlade s vopred stanoveným postupom predaja. (3) Emitent stanoví celkovú akceptovanú sumu v príslušný deň primárneho predaja. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok podľa určeného postupu. (4) Periodický predaj je ukončený v súlade s podmienkami stanovenými v oznámení o emisii.
§ 26
Predaj upisovaním
(1) Emitent je povinný zverejniť pevnú (nekonkurenčnú) cenu a lehotu upisovania. Môže stanoviť minimálnu alebo maximálnu sumu emisie. (2) Ak je počet upísaných cenných papierov v stanovenej lehote menší alebo rovnajúci sa celkovej sume emisie, v prípade, že je táto stanovená, sú uspokojené všetky objednávky. (3) Ak emitent stanoví maximálny limit sumy emisie a počet upísaných cenných papierov dosiahne stanovenú sumu, a ak nie je v emisných podmienkach stanovené inak, emitent ukončí upisovanie objednávkou, ktorá prvá dosiahla stanovený limit. Ak suma predmetnej objednávky stanovený limit presiahne, je objednávka krátená. (4) Po uplynutí lehoty je upisovanie, ak nie je v emisných podmienkach stanovené inak, ukončené. Ak suma emisie nebola vopred stanovená, sú uspokojené všetky objednávky, ktoré boli doručené v lehote upisovania.
§ 27
Predaj za pevnú cenu
Tento spôsob primárneho predaja predstavuje dohodu medzi emitentom a vybraným investorom, okruhom investorov alebo NBS. Investori vrátane NBS nakupujú dohodnutý počet ŠCP za pevnú /nekonkurenčnú/ c=enu.
PIATA ČASŤ
Reklamácie primárneho predaja
§ 28 (1) PI, ktorý zistí chybu vo výsledkoch primárneho predaja, či iné prípadné nedostatky (ďalej len „reklamácie“) oznámi túto skutočnosť neodkladne po jej zistení telefonicky, faxom alebo listom predajnému miestu. Ak má reklamácia písomnú formu, musí byť podpísaná osobou, ktorej podpis je uvedený na podpisových vzoroch. (2) Predajné miesto je povinné ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní po obdržaní reklamácie, podať PI, ktorý reklamáciu podal, vysvetľujúcu informáciu. Ak bola reklamácia podaná v písomnej forme, je predajné miesto povinné odpovedať v písomnej forme, pričom musí uviesť
a) ak bola reklamácia uznaná, spôsob a lehotu jej riešenia, b) ak nebola reklamácia uznaná, dôvod jej zamietnutia a pokiaľ je to možné, aj skutočnú príčinu nezrovnalosti.
(3) Ak PI nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, môže zaslať odboru bankových obchodov NBS písomnú sťažnosť. Jej vybavenie bude zabezpečené v súlade s vnútornými predpismi NBS.
ŠIESTA ČASŤ
Sankcie a sankčné poplatky
§ 29 (1) Oprávnenia zúčastňovať sa PTŠCP, ktoré boli investorovi priznané na základe zmluvy, môže agent investorovi odobrať v prípade porušovania tohto rozhodnutia. (2) Ak investor nezaplatí v stanovenej lehote celkovú cenu dosiahnutú v primárnom predaji uvedenú v jeho rezervácii primárneho nákupu, má emitent nárok na úroky z omeškania vo výške 0,1 % z tejto ceny za každý, aj začatý deň omeškania, čím nie je dotknuté právo emitenta na náhradu škody. Za omeškanú platbu NI zodpovedá jeho PI. (3) Ak investor nezaplatí cenu podľa odseku 2 do dvoch pracovných dní od dátumu emisie má agent po dohode s emitentom právo prijať opatrenia v súlade s odsekom 1. ŠCP sa týmto považujú za nezaplatené a sú zrušené. (4) Ak investor nezaplatil cenu podľa odseku 2 do dvoch pracovných dní od dátumu emisie, zaplatí emitentovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z tejto ceny. (5) O uložení sankcie bude agent informovať PI zaslaním faxu na kontaktné faxové číslo a následne formou listu na kontaktnú adresu.
SIEDMA ČASŤ
Účinnosť
§ 30 Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. januára 2000. Marián Jusko v. r. guvernér
Vydávajúci útvar:
Odbor bankových obchodov
Vypracoval:
Ing. Jana Susková, tel. 5953 2574
Ing. Lucia Výbohová, tel. 5953 2741
Ing. Juraj Džuppa, tel. 5953 2808
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8