en en

Rozhodutie NBS č. 1/2000

1 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska

zo 23. marca 2000,
ktorým sa ustanovuje podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávnie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií Národná banka Slovenska rozhodla: § 1 Úvodné ustanovenie Týmto rozhodnutím sa určujú podmienky Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií. § 2 Disponovanie s peňažnými prostriedkami na účtoch formou kompatibilných médií (1) Klient je podľa Podmienok Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch v znení dodatku č. 1 z 23. januára 1997 a dodatku č. 2 z 22. októbra 1998 (ďalej len „Podmienky NBS pre vedenie účtov“) oprávnený disponovať s peňažnými prostriedkami na svojich účtoch formou kompatibilných médií. (2) Klient je povinný pri odovzdávaní a preberaní dát platobného styku formou kompatibilných médií najmä
a) uzavrieť zmluvu o odovzdávaní a preberaní dát platobného styku formou kompatibilných médií s NBS; vzor zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu, b) zabezpečiť, aby kompatibilné médiá obsahovali všetky náležitosti podľa Podmienok NBS pre vedenie účtov, c) dodržať formu a obsah kompatibilných médií podľa prílohy č. 1 k tomuto rozhodnutiu. (3) Do kompatibilných médií sa môžu zahrnúť všetky druhy platieb s výnimkou platieb uvedených v bode 29 Podmienok NBS pre vedenie účtov. Platby, ktoré majú stornovací charakter (suma je uvedená so záporným znamienkom) nie sú povolené.
§ 3 Postup pri uzatváraní zmluvy (1) Klient predloží pobočke, expozitúre, odboru centrálna učtáreň alebo odboru 07 ústredia NBS, kde je vedený jeho účet (ďalej len „pobočka“), vyplnený kontaktový list v štyroch vyhotoveniach, ktorý sa považuje za žiadosť o odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií. Vzor kontaktového listu je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu. (2) NBS po posúdení kontaktového listu kontaktový list doplní a spolu s identifikačným kódom dodávateľa, prípadne odberateľa, kontrolným algoritmom ochrany dát platobného styku a prípadnými ďalšími údajmi odovzdá splnomocnenej osobe, ktorú klient určí v kontaktovom liste. Splnomocnená osoba určená v kontaktovom liste v prípade technických problémov počas testovania alebo používania kompatibilných médií priamo komunikuje s NBS. (3) NBS preverí testovacie údaje a v prípade pozitívneho výsledku zašle klientovi tlačivo zmluvy. Po podpise zmluvy štatutárnym orgánom klienta alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene vráti klient zmluvu NBS; NBS po jej podpísaní odovzdá dve vyhotovenia klientovi. (4) Klient môže odovzdávať a preberať dáta platobného styku formou kompatibilného média aj prostredníctvom poverenej organizácie. Klient musí poverenú organizáciu uviesť v kontaktovom liste aj v zmluve. § 4 Odovzdávanie kompatibilných médií NBS (1) Klient, prípadne poverená organizácia, odovzdáva NBS dáta platobného styku formou kompatibilných médií v časových intervaloch dohodnutých v zmluve. (2) Ak sa kompatibilné médium odovzdáva NBS fyzicky, kompatibilné médium spolu so sprievodkou odovzdáva splnomocnená osoba. Splnomocnená osoba uvedená v podpisovom vzore musí sprievodku podpísať a opatriť ju odtlačkom pečiatky. Ak splnomocnená osoba odovzdáva viac kompatibilných médií musí predložiť sprievodku ku každému kompatibilnému médiu. Vzor podpisových vzorov je uvedený v prílohe č. 4 k tomuto rozhodnutiu. (3) Ak sa kompatibilné médium zasiela NBS elektronickou formou, musí klient, prípadne poverená organizácia potvrdiť správnosť a oprávnenosť zaslaných údajov na sprievodke, ktorú zašle NBS faxom. (4) Vzájomné preberanie kompatibilných médií sa potvrdzuje v knihe na to určenej. (5) Vo výnimočných prípadoch môže klient požiadať NBS o opravu alebo zrušenie súboru odoslaného prostredníctvom komutovanej siete. Klient musí o žiadosti NBS informovať vopred telefonicky. NBS môže umožniť klientovi prepísať súbor do doby určenej na odovzdávanie kompatibilných médií. § 5 Spracovanie odovzdaných kompatibilných médií (1) NBS po prijatí kompatibilného média a uskutočnených kontrolách vykoná zúčtovanie v súlade s Podmienkami NBS pre vedenie účtov. (2) Písomnú správu o zúčtovaní zasiela alebo odovzdáva NBS nasledujúci pracovný deň po vykonanom zúčtovaní majiteľovi účtu v súlade s Podmienkami NBS pre vedenie účtov. (3) Po spracovaní kompatibilného média NBS eviduje odovzdané kompatibilné médium, prípadne jeho kópiu, po dobu 5 kalendárnych dní po prevzatí kompatibilného média. (4) Opis kompatibilného média vytvorený pri spracovaní kompatibilného média uschováva NBS po dobu päť rokov. § 6 Odovzdávanie správ o zúčtovaní formou kompatibilných médií (1) NBS vyhotovuje po dohode s klientom k písomnej správe o zúčtovaní kompatibilné médium so spracovanými údajmi v lehote dohodnutej v kontaktovom liste a odovzdáva ho klientovi alebo poverenej organizácii. (2) NBS vyhotovuje spoločné kompatibilné médium pre všetkých klientov, ktorí majú odovzdávanie kompatibilného média dohodnuté s tou istou organizáciou. (3) NBS udržiava vyhotovené kompatibilné médium pre klienta sedem kalendárnych dní, ale jeho vyhotovenie k dohodnutému termínu v kontaktovom liste odberateľovi neoznamuje. (4) Kompatibilné médium vyhotovené v NBS má formu a obsah uvedenú v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu. § 7 Chyby v kompatibilných médiách (1) Ak NBS nemôže kompatibilné médium pre jeho nedostatky spracovať, vráti ho nasledujúci pracovný deň po jeho prijatí klientovi, prípadne poverenej organizácii, ktorá ho predložila. Súčasne písomne oznámi dôvody, pre ktoré nemohla kompatibilné médium spracovať. Ak klient, prípadne poverená organizácia naďalej trvá na odovzdaní dát platobného styku formou kompatibilného média, musí zabezpečiť nové kompatibilné médium. (2) Ak klient odovzdá údaje platobného styku elektronickou formou prostredníctvom verejnej telefónnej siete, ktoré pre technické nedostatky nie je možné spracovať, NBS takéto údaje nevracia späť klientovi; o chybných dátach platobného styku informuje klienta elektronickou formou, prípadne aj písomne, ak je tak dohodnuté v kontaktovom liste. (3) Ak dáta platobného styku obsiahnuté v odovzdanom kompatibilnom médiu majú vecné nedostatky a nespĺňajú podmienky uvedené v tomto rozhodnutí, postupuje NBS podľa Podmienok NBS pre vedenie účtov. (4) Ak klient, prípadne poverená organizácia, dostane od NBS kompatibilné médium, ktoré nemôže pre jeho chyby spracovať, vráti ho bezodkladne NBS a písomne oznámi dôvody, pre ktoré kompatibilné médium vracia. NBS v ten istý deň, najneskôr v nasledujúci pracovný deň, vyhotoví nové kompatibilné médium. § 8 Zodpovednosť za chyby v kompatibilných médiách (1) Za škody spôsobené vrátením kompatibilného média v dôsledku technicky a vecne nesprávne vyhotoveného kompatibilného média zodpovedá klient. (2) Klient je povinný po prijatí správy o zúčtovaní v NBS reklamovať nezúčtovanie alebo nesprávne zúčtovanie platieb v lehotách určených Podmienkami NBS pre vedenie účtov. (3) Pri reklamácii NBS skontroluje údaje obsiahnuté v správe o zúčtovaní s údajmi opisu kompatibilného média vytvoreného pri spracovaní kompatibilného média a ak
a) sú údaje na oboch písomnostiach totožné, reklamáciu zamietne, b) je rozpor medzi údajmi oboch písomností, považuje NBS reklamáciu za opodstatnenú a zúčtuje platbu v súlade s novou dispozíciou klienta podľa Podmienok NBS pre vedenie účtov; klient si môže uplatniť prípadnú škodu podľa Podmienok NBS pre vedenie účtov. § 9 Záverečné ustanovania
(1) Zrušujú sa Podmienky Národnej Slovenska zo 14. apríla 1994 na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií. (2) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 2000. Marián Jusko v. r. guvernér
Vydávajúci útvar:
odbor platobného styku
výpočtové centrum
Vypracoval:
Ing. Branislav Kopkáš, tel. č.:5953 3139
Ing. Vladimír Šatura, tel. č.:5953 3205
Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000 – Forma a obsah kompatibilných médií
Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000 – Kontaktový list
Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000 – Zmluva o odovzdávaní a preberaní dát platobného styku formou kompatibilných médií
Príloha č. 4 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000 – Podpisové vzory