en en

Zrážky (haircuts) platné od 03.11.2008

v %

Zostatková doba
splatnosti CP
Štátne cenné papiere
a pokladničné poukážky NBS
Hypotekárne záložné listy
Fixný
kupón
Nulový
kupón
Variabilný
kupón
Fixný
kupón
Nulový
kupón
Variabilný
kupón
do 1 roka 1,5 1,5 1,5 3 3 3
od 1 do 3 rokov 2,5 2,5 1,5 4,5 4,5 3
od 3 do 5 rokov 3,5 4 1,5 6 6,5 3
od 5 do 7 rokov 4 4,5 1,5 7 7,5 3
od 7 do 10 rokov 5 5,5 1,5 8 9,5 3
10 rokov a viac 6,5 9,5 1,5 10,5 16,5 3
  • Zostatková doba splatnosti CP = (dátum splatnosti – aktuálny dátum)/365
  • V tabuľke uvedené zrážky pre HZL sú pri ratingovom ohodnotení emitenta od ratingových agentúr Moody’s, Fitch a S&P   minimálne na úrovni „A“
  • Zrážky HZL sa zvyšujú o 5 % pri ratingovom ohodnotení emitenta od ratingových agentúr Moody’s – stupeň „Baa“, Fitch a S&P – stupeň „BBB“