en en

Ciele menovej politiky

Primárnym cieľom menovej politiky Eurosystému je udržiavanie cenovej stability. Kvantitatívnou definíciou cenovej stability je podľa Rady guvernérov ECB „medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) v eurozóne na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.“

Okrem udržiavania inflácie pod kontrolou plní menová politika v Eurosystéme aj sekundárne ciele, kam patrí dosahovanie vysokej úrovne zamestnanosti a udržateľného neinflačného ekonomického rastu. Rada guvernérov počas revízie stratégie menovej politiky v júli 2021 uznala zásadný vplyv klimatických zmien na cenovú stabilitu a v tejto súvislosti sa zaviazala realizovať ambiciózny klimatický akčný plán.