en en

Menová politika ECB

V eurozóne sa najdôležitejšie rozhodnutie Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky týka kľúčových úrokových sadzieb. Zmena úrokových sadzieb je štandardným nástrojom menovej politiky a ovplyvňuje úrokové sadzby, ktoré komerčné banky účtujú svojim klientom za požičiavanie peňazí. Toto rozhodnutie tak ovplyvňuje spotrebu aj investície domácností a podnikov. Zvyšovanie sadzieb motivuje ľudí viac šetriť a menej míňať, čím môže pomôcť schladiť ekonomiku. Naopak znižovanie úrokových sadzieb motivuje ľudí viac míňať alebo investovať, čím podporuje nárast inflácie k inflačnému cieľu.

V obdobiach dlhodobo nízkej inflácie a v prostredí nízkych úrokových mier  sa obmedzuje možnosť centrálnej banky využívať tento štandardný nástroj monetárnej politiky. V takomto prípade prijímajú centrálne banky aj neštandardné opatrenia menovej politiky ako sú napríklad:

 • Program nákupu aktív

  Program nákupu aktív (APP, asset purchase programme), vďaka ktorému centrálna banka dokáže výrazne znížiť dlhodobé úrokové miery v ekonomike nastavené finančnými trhmi aj napriek tomu, že krátkodobé úrokové miery dosiahli úrovne blízke najnižšie možným. V rámci jednotlivých programov ECB nakupovala rôzne aktíva vrátane štátnych dlhopisov, cenných papierov vydaných európskymi nadnárodnými inštitúciami, podnikových dlhopisov, cenných papierov krytých aktívami a krytých dlhopisov.

  Viac na stránke ECB.

 • Dlhodobé cielené refinančné operácie

  Dlhodobé cielené refinančné operácie (TLTRO, targeted longer-term refinancing operations), ktoré umožňujú bankám získať dlhodobejšie úvery od centrálnej za výhodných podmienok. Banky sú takto motivované poskytovať cenovo dostupné úvery podnikom a spotrebiteľom, čím dochádza k podpore spotreby a investícii.

  Viac na stránke ECB.

 • Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky

  Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky (forward guidance), ktorého základom je, že centrálna banka poskytuje informácie o budúcom smerovaní svojej menovej politiky, čím vplýva na očakávania v ekonomike a zefektívňuje ostatné používané nástroje menovej politiky. Základom tohto nástroja je zrozumiteľná komunikácia.

  Viac na stránke ECB.

Úspešnosť udržania cenovej stability úzko súvisí s očakávaniami ekonomického vývoja. Pre správny vývoj očakávaní je veľmi dôležitá komunikácia centrálnej banky s okolím. Vyhlásenia prezidenta ECB a členov Rady guvernérov formujú očakávania o ďalšom vývoji hospodárskej a menovej situácie a môžu mať okamžitý vplyv na trhové úrokové sadzby a nepriamo na výmenný kurz eura. Očakávania o budúcom vývoji tiež vplývajú na mzdové vyjednávanie alebo na to, ako firmy určia ceny svojich tovarov a služieb.