en en

Vplyv menovej politiky na ekonomiku

Menová politika centrálnej banky ovplyvňuje ekonomiku prostredníctvom nástrojov menovej politiky, ktoré vplývajú cez rôzne kanály ako sú úrokový kanál, úverový kanál, kanál výmenného kurzu alebo kanál bohatstva. Tento proces, pomocou ktorého sa prijaté rozhodnutia prejavia v hospodárstve sa nazýva transmisný mechanizmus menovej politiky.

Transmisný mechanizmus menovej politiky: očakávania a úrokové sadzby a ich vzájomné vplyvy

Eurosystém, na území SR zastúpený Národnou bankou Slovenska, je monopolným dodávateľom tzv. menovej bázy, ktorú tvoria obeživo a bankové rezervy. To umožňuje centrálnej banke stanovovať podmienky, za ktorých si banky od nej požičiavajú peniaze. Tým následne ovplyvňuje podmienky, za ktorých banky vzájomne obchodujú na peňažnom trhu a podmienky (najmä úrokové sadzby), za ktorých komerčné banky požičiavajú peniaze podnikom a obyvateľstvu. Zmeny podmienok požičiavania peňazí menia správanie podnikov a obyvateľstva a určujú vývoj cien a objemu produkcie tovarov a služieb.